Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Grondbelasting.

De grondbelasting drukt soms onevenredig. Het kadaster heeft fouten en ook de belastbare opbrengst moet geregeld worden herzien. Eene grondbelasting, die niet op juiste gegevens en berekeningen steunt, kan eene belemmering worden voor de verbetering van den grond en het stichten van woningen Ten deele is reeds aan de bestaande bezwaren tegemoet gekomen. Eene commissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen is reeds benoemd, maar daarmee zijn niet alle gebreken van de tegenwoordige wet op de grondbelasting opgeheven.

d. Jachtwet.

Er is reeds bij herhaling op aangedrongen, dat jacht en visscherij niet meer in ééne zelfde wet zullen worden geregeld. De bestaande jachtwet van 1857 moet dus in elk geval gesplitst worden.

.Jacht en visscherij zijn twee geheel afgescheiden zaken en bij de visscherij zijn veel grooter belangen gemoeid dan bij de jacht. Er zijn reeds tal van afzonderlijke wetten, koninklijke besluiten en tractaten, betreffende de zee en kustvisscherij, de elft- en zalmvisscherij, de robbenvangst, het hengelen in besloten vischtijd, de teelt van schelpdieren, het bevisschen van de Schelde en de Zeeuwsche stroomen enz. Al wat dus de visscherij betreft, moet bij elkander worden gebracht. Het zou wellicht ook aanbeveling verdienen den grondeigenaar meer vrijheid te geven tot het jagen op eigen grond.

e. Land- en Tuinbouwonderwijs.

Op dat gebied is reeds veel gedaan. Er zijn thans landen tuinbouwscholen met proefstations, die nuttig werken.

Ook de Plantentuinen in Nederland en in NederlandschIndië zijn met recht vermaard. Toch wordt er geklaagd, dat het onderwijs vaak te geleerd en te theoretisch is. Zoo ergens dan moeten hier het kunnen en het kennen vereenigd zijn. Practijk zonder theorie is meer waard dan theorie zonder practijk.

Sluiten