Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen de militaire lasten toch, maar nu ten bate van den vreemdeling. Door misplaatste zuinigheid is dus niets te winnen, maar alles te verliezen. Nederland heeft dat menigmaal op droevige wijze ervaren. In de Engelsche zeeoorlogen is de vloot meer dan eens op de vlucht geslagen omdat er gebrek was aan ammunitie. Menige koopvaardijen menige visschersvloot viel in handen der vijanden omdat het convooy te zwak was. Uit zuinigheid werd de Ruyter met eene veel te geringe vloot naar de Middellandsche zee gezonden en welke waren de gevolgen ? Met een tiende of minder van het geld, dat de oorlog van 1870 aan Frankrijk heeft gekost had het Fransche leger tot voldoende sterkte kunnen zijn opgevoerd.

Het is ook volstrekt niet waar, dat de gelden voor de strijdkrachten besteed renteloos zijn uitgegeven. Er is. verband tusschen welvaart en weerbaarheid. Wat is Engelands zeehandel, zonder Engelands vloot'? Zoolang Nederland ter zee machtig was heeft het ook door den handel gebloeid. Duitschland is na 1870 ook economisch zeer sterk vooruitgegaan, terwijl Frankrijk ook finantiëel is gezonken. Als Nederland door de verwaarloozing van de vloot de koloniën verliest dan is het ook met de welvaart des lands gedaan. Laat dus niemand het geld beklagen dat voor de verdediging wordt uitgegeven, want dat geld beveiligt de welvaart en bewaart het land voor niet te berekenen verliezen.

c. Verdediging der Koloniën.

Nederland kan zijne Oost-Indische koloniën niet missen. Aan het bezit der koloniën hangt ook het behoud van het moederland. Indië is niet meer de kurk, waarop Nederland drijft. Finantiëel is de schatkist van het moederland niet meer geheel van de Indische baten afhankelijk, maar toch zijn de indirecte voordeelen, die Nederland uit Indië trekt, zoo groot, dat voor het behoud der koloniën alle krachten moeten worden ingespannen. De Engelschen, de Russen, de Japanners, de Amerikanen en de Duitschers zijn alle min of meer te vreezen en ongelukkig is er in oorlogstijd geen kans de koloniën te ondersteunen. Al dus wat voor de verdediging dier koloniën noodig is, moet daar in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn of zooveel moge-

Sluiten