Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid om met te arbeiden. Ook in Suriname is dat gebleken. Kerst langzamerhand kan de inlander tot het stelsel der vrijheid worden opgevoed, maar reeds veel is er in die richting gedaan en het streven moet zijn verder op de bestaande grondslagen voort te bouwen, zonder door het dwepen niet afgetrokken denkbeelden juist van het doel verwii<leid te worden. Indiƫ is een rijk land, dat nog over ontzachehjke hulpbronnen beschikt. Vooral de schatten van den bodem zijn nog grootendeels onontgonnen. Kapitaal is daarvoor noodig, maar ook arbeidskracht, en die moet voornamelijk door den inlander worden geleverd. Deze heeft echter weinig behoeften en verlangt gewoonlijk niet veel meer dan de natuur hem met betrekkelijk weinig arbeid oplevert. Kr moet dus een prikkel zijn, die hem tot arbeiden dwingt en waar die prikkel aanvankelijk onder het cultuurstelsel in dwangmaatregelen werd gevonden, is nu de tijd aangebroken met hoogere, zedelijke prikkels een proef te nemen.

e. Onderwijs.

Ook hier wachte men zich, Inlanders met Kuropeanen gelijk te stellen. De overdrijving op onderwijsgebied, die m moederland reeds zooveel kwaad heeft gesticht moet 111 Indie nog veel nadeeliger gevolgen hebben. De scholen der zendelingen voorzien op vele plaatsen uitnemend in de behoeften en mogen niet door de overheid worden verdrongen. Ook aan de intellectueele verheffing van den Javaan moet worden gearbeid, maar dit geschiedt niet alleen door schoolonderwijs en als de zedelijke verheffing niet vooraf gaat is er ineer verlies dan voordeel.

Het Hoofdbestuur van den Christelijk-Historischen Kiezersbond.

1 rof. Dr. K. H. VAN LEKUWKN, le Voorzitter.

Dr. J. FH. DE VISSKR, 2e Voorzitter.

Mr. H. \ ERKOUTEREN, le Secretaris.

Prof. Dk. P. J. MULLKR, 2e Secretaris.

A. A. BRKDIUS, Penningmeester.

Dr. A. W. BRONSVKLD.

Dr. C. D. CRAMKR.

W. .1. J. KOOLK.

Prof. Mr. J. DOMELA NIEUWENHUIS N. J. A. C. SWKLLKNGRKBKL.

Sluiten