Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijving van den eigendom of andere zakelijke rechten op onroerende goederen en op schepen ter inhoudsgrootte van 12 kubieke meters en daarboven, verleden voor commissarissen uit de raden van justitie, presidenten van landraden of andere daarvoor 'aangewezen ambtenaren, bedraagt één vierde percent van de som, waarover het recht van overschrijving verschuldigd is,

of, indien geen recht van overschrijving verschuldigd is, van de waarde van het recht, waarvan overschrijving geschiedt volgens den laatst bekenden aanslag in de verponding, dan wel indien zoodanige aanslag niet bestaat, naar de schatting van den commissaris of anderen ambtenaar bovenbedoeld.

Art. 5. Het zegelrecht van de minuten der akten van verpachting van 's Lands middelen bedraagt één vierde percent van het totaal bedrag der pachtsom voor den geheelen duur van de overeenkomst.

Art. 6. Het zegelrecht van de van Regeeringswege of door vendumeesters afgegeven acceptatiën voor de opbrengst van vendutiën, bedraagt één vijfde percent van het bedrag der acceptatie.

Art. 7. Het zegelrecht van de minuten der processen-verbaal of akten van aanbesteding voor 's Lands rekening en van de akten van afstand van de exploitatie van 's Lands bosschen, bedraagt één tiende percent van het totaal der te betalen sommen.

Zoo het onzeker is, wordt dit totaal begroot door den landsdienaar, die namens de Regeering handelt, met inachtneming der publiek gemaakte ramingen.

Van de onderscheiden exemplaren eener onderhandsche akte is slechts één, namelijk het voor de Regeering bestemde, aan het evenredig zegelrecht onderworpen.

Art. 8. Het zegelrecht van zeebrieven en jaarpassen, bedraagt twintig cent per kubieken meter inhoud van het vaartuig volgens den meetbrief.

Voor buitengewone of voorloopige zeebrieven, één zesde van dat bedrag voor elk halfjaar of gedeelte daarvan, waarvoor zij geldig zijn.

Van het „voorloopig" certificaat—bedoeld bij art. 10 al. 2 en 3 van Staatsblad 1894 No. 278, Stoomvaart, Herziening der Bepalingen op het vervoer van personen — worden het origineel en duplicaat geschreven op een zegel van f 1.50.

Sluiten