Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AU' y- zegeirecm, volgens ae artt. 2 tot en met 8 berekend, niet juist bedragende f 1.50, / 2, f 4, f 6, f 8, f 10, f 15, f 20, t 25> 1 3°> f 35) f 4°" f 45' f 5°; f 60, f 70, f 80, f 90, f 100, of—boven de f 100 — een veelvoud van f 25, wordt gesteld op het naast hoogere dier bedragen of veelvouden.

Art. 10. (Gewijzigd bij Staatsblad 1892 No. 260). Het zegelrecht van de zonder tusschenkomst van een openbaar ambtenaar opgemaakte quitantiën en andere eenzijdige geschriften, bevattende, in welken vorm ook, zelfs in dien van een brief of bericht, de erkenning door of namens den schuldeischer van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan eener geldschuld, zoomede van door bankiers of kassiers afgegeven deposito bewijzen van geld, of van papier aan toonder bedraagt tien cent.

Onder vorenstaande bepaling vallen alle erkenningen van de ontvangst van geld of van papier aan order of toonder, indien daaruit niet blijkt, dat zij schuldbekentenissen of schuldbewijzen zijn, zoomede alle niet door een openbaar ambtenaar afgegeven afschriften van de bedoelde stukken.

Dit artikel is niet toepasselijk als een geschrift meer bevat dan de quitantie of erkenning bovenbedoeld, en ter zake van dat meerdere, zegelrecht moet worden betaald.

Art. 100. (Ingelascht bij Stbl. 1894 No. 280, Eèrstelijk a.) Het zegelrecht van binnenlandsche reispassen voor Inlanders en met hen gelijkgestelden bedraagt tien cent.

Art. \ob. {Ingelascht bij Stbl. 1898 No. 141 art. 11.) Hetzegelrecht van in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheaen afgegeven buitenlandsche reispassen. behalve voor die naar Mekka, bedraagt tien cent.

Art. 11. [Gewijzigdbij Staatsblad 1892 No. 260.) Het zegelrecht van orderbriefjes of promessen aan order (zoogenaamde acceptatiën) en assignatiën, met uitzondering van de stukken, die hetzij op zicht of vertoon, hetzij uiterlijk binnen drie dagen na zicht of vertoon of wel binnen acht dagen na hunne dagteekening betaaibaar zijn gesteld, bedraagt een half per mille van het bedragin het stuk uitgedrukt.

Het zegelrecht, volgens de vorige alinea berekend, niet juist bedragende f o. 10, f 0.15, f 0-20, f 0.25, f 0.50, f 0.75, f 1.—, f 1.25, f 1.50. f 2.—, f 2.50, f 3.—, f 4.—, f 5.—, f 6.— ,

Sluiten