Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 7.—. f 8.—, ƒ 10.—. f 15.—» f 20.—, f 25—, ƒ 30.—, /' 35—, f 40.-, /' 45--, f 5°— f 6o--- ^ 70.-, f 8o.-; ƒ 90.-,

ƒ ioo. , of—boven de ƒ 100.—, een veelvoud bedragende van

ƒ 25.—, wordt gesteld op het naast hoogere dier bedragen of veelvouden, (l)

Het zegelrecht van wissels en alle ander papier aan order, waarop de eerste alinea van dit artikel niet toepasselijk is, en van papier

(l 1 Het zegelrecht van orderbriefjes of promessen aan order [zoogenaamde acceptatiên] en assignatiën wordt in dezer voege geheven: Tot en met op een zegel van Tot en met opeen zegel van f '200- f 0.10 f 30.000.- f 15.-

300— » 0.1 ï * 40.000.— » 20.

„ 400.- • 0.20 • 50-°00-- *

500.— » 0.25 • 60.000. • 30—

» 10'tO. — » 0.50 < 70.000.— - 35—

4500 —' » 0.75 * 80.000.— » 40—

» 2000.- . 1— » 90.000.- • 4d.-

05OO.— » 1-25 " 100.000.— » 50—

, 3000.— '» 1-50 » 120.000.— • 60—

4000 „ 2. » 140.000.— • 70.—

5000 » 2 50 • 160.000.— • 80—

6000- 3- • 180.000.- • 90-

, soOO 4 . 200.000— - 100—

I 10 000- . 5- » 250.000 - » 125-

» 12.000— » 6— * 300.000— » lo0.

.11 (\m ,7^. » 350.000.— » 17o.—

» 16.000— » 8.— » 400.000— » 200—

. 20.000— . 10— .

en f 25 voor elke f 50.000, of minder, daarboven Hieruit blijkt dus, dat een accept, of assignatie groot f 20-00. moet worden gesteld op 2 plakzegels : 1 ad f 10— en 1 ad f 5. -samen ƒ lo. Het spreekt echter van zelve, dat het belanghebbenden volkomen

v„"SatPóm zoo'n geschrift va» , *00- te ,p.U«n ,n ï.t^ke.: het eene groot f 20 000—, op een zegel van f 10—en het andere groot ƒ 200— op een zegel van f 0.10; waardoor f 4.90 aan zegelrecht

W°Het evenredig recht is alléén verschuldigd van zoogenaamd^njTdoch niet van kort" papier, d. w. z. van de stukken, die hetzij uiterlijk binnen drie dageS na zicht of vertoon of wel binnen acht dagen na

T» dweepten „f a^n.Sen ook ..er

toxf ™ en sffSfözgf.—

di°'d en dan nog alleen, wanneer zij ,,lang papier zij r

Van alle ander papier aan order-bijv. wissels, polissen enz — of toonder, zoomede van quitanties; deposito-bewijzen enz. wordt een vas recht van 10 cent geheven.

Sluiten