Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan toonder, voor zoover niet reeds in artikel 10 bedoeld, bedraagt tien cent voor elk exemplaar of elk afschrift.

Art. 12. (Gewijzigd bij Staatsblad 1894 No. 280 Eerstelijk b. en 1898 No. 141 art. elf.)

Het zegelrecht van alle niet vrijgestelde en niet in de. artikelen 2 tot en met 8, 10, io«, 10b, en 11 bedoelde geschriften, bedraagt een gulden vijftig cent.

Art. 13. Van zegelrecht zijn vrijgesteld de geschriften genoemd in de aan deze ordonnantie gehechte lijst, en alle geschriften, waarvoor vrijstelling van zegelrecht is verleend bij bepalingen, deel uitmakende van bestaande algemeene verordeningen tot regeling van eenig onderwerp.

Een vrijstelling, afhankelijk van de bestemming van het geschrift, wordt bij de opmaking alleen genoten als van die bestemming uit het stuk blijkt.

Geschriften, van zegelrecht vrijgesteld op grond van de bestemming, worden aan de belasting onderworpen bij gebruik voor eene andere bestemming of door anderen, dan waarvoor of te wier behoeve de vrijstelling werd verleend.

Art. 14. Het zegelrecht wordt voldaan:

a. hetzij door voor het geschrift te bezigen gezegeld papier van landswege uitgegeven of papier of andere stof op verzoek van landswege gezegeld, een of ander tot een bedrag niet lager dan het verschuldigde:

b. hetzij door het gebruik van plakzegel;

c. hetzij door betaling aan een der door den Gouverneur-Generaal aangewezen ambtenaren, die van de betaling doet blijken door aanhechting van gezegeld papier of van een plakzegel een of ander voorzien van eene verklaring volgens een door den Gouverneur-Generaal vastgesteld formulier- (i).

(1) Art. 8. Stbl. I88Ö No. 130. De betaling van zegelrecht op de wijze, bedoeld bij art. 14 letter c van de ordonnantie van Staatsblad 1885 No. 131 en van vrijwillig betaalde boeten wegens overtreding dier ordonnantie geschiedt aan de bij art. 6 bedoelde ambtenaren en aan de verder bij de daar vermelde post- en hulppostkantoren werkzaam gestelde ambtenaren van den post- en telegraafdienst.

Sluiten