Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15. (Gewijzigd bij Staatsblad 1894 No. 280, Eerstelijk b. en 1898 No. 141 art. 11). Voorin Nederlandsch-Indië opgemaakte geschriften, andere dan die bedoeld in de artt. 16 en 20 wordt het zegelrecht voldaan op de wijze aangegeven in letter a van art. 14 of—voor zooveel betreft quitantiën, wissels en andere in de art. 10, 10a, 10b en 11 genoemde geschriften — des verkiezende door gebruik van plakzegel.

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft:

a. wat authentieke akten betreft met eene boete van honderd gulden voor elke akte, ten laste van den ambtenaar door of ten overstaan van wien zij werd verleden, onverminderd zijne aansprakelijkheid voor het verschuldigde reent;

b. wat andere geschriften (met uitzondering van verzoekschriften) betreft, met eene boete van vijftig gulden, ten laste van elk van wiens geschreven of door middel van een stempel gestelde handteekening of daarvoor in de piaats tredend waarmerk het geschrift voorzien is. Deze zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde recht.

De in het vorig lid aangewezen ambtenaren stellen ip elk der ten blijke der betaling aan het betrekkelijk geschrift gehechte vellen gezegeld papier de volgende verklaring:

Dit zegel is gehecht aan [omschrijving van de akte of het geschriitj

het ■, ij- j zegelrecht.

ter voldoening van— verschuldigde —j—

[ambtstitel].

[plaats en dagteekening].

[ ' j | [handteekening].

Wordt er in het geval van gemeld art. 14, letter c. een plakzegel gebezigd, dan schrijft de ambtenaar, met inachtneming der voorschriften van art. 28 der gemelde ordonnantie, over het zegel de volgende verklaring: ,

Aangehecht door mij:

[ambtstitel].

[plaats en dagteekening].

[handteekening].

Ingeval zegelrecht en boete gelijktijdig worden voldaan, wordt aan de verklaring toegevoegd:

Pe boet- is gelijktijdig voldaan.

HeisZegrrvoÓr het plakzegel op het geschrift geene voldoende ruimte dan wordt daaraan een stuk papier gehecht en het zegel zoo geplakt dat het gedeeltelijk aan dat papier, gedeeltelijk aan het geschrift zelt vast is.

Sluiten