Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingeval eene overtreding van dit artikel is begaan, kan het verschuldigde zegelrecht op de wijze bij letter c van art. 14 bedoeld, worden voldaan, mits, behalve in de gevallen van het volgende lid van de artt. 19 en 20, vooraf of tegelijk alle boeten ter zake van het stuk beloopen zijn of worden betaald.

Voor quitantiën en andere geschriften, genoemd in art. 10, kan het zegelrecht zonder voorafgaande of gelijktijdige betaiing van of eenige aansprakelijkheid voor boete worden voldaan binnen één jaar na dagteekening of, zoo zij niet gedagteekend zijn, na den dag door den houder daarop aangeteekend als dag der betaling.

Art. 16. Het zegelrecht van de processen-verbaal van openbare aanbesteding en van de minuten van vonnissen of rechtelijke uitspraken in het audiëntieblad of een register voorkomende kan, behalve op de wijze in letter a van art. 14 bedoeld, worden voldaan door aanhechting dadelijk na de onderteekening van één of meer zegels, waarop door den landsdienaar, die de aanbesteding hield, of den griffier eene verklaring is gesteld, vermeldende het proces-verbaal of het vonnis waaraan de aanhechting plaats heeft.

Het zegelrecht van de akten van bewaargeving van olographische en besloten of geheime uiterste willen, gesteld op die stukken of op de omslagen als deze ongezegeld zijn, wordt door den notaris op straffe eener boete van honderd gulden voldaan door de aanhechting binnen vier-twintig uren van gezegeld papier, voorzien van eene door hem gedagteekende en onderteekende verklaring omtrent het stuk, waarbij het behoort.

Art. 17. Voor wisselbrieven of ander papier aan order of papier aan toonder, buiten Nederlandsch-Indiè opgemaakt, moet het zegelrecht zijn voldaan voordat daarop binnen Nederlandsch-lndiè eene handteekening wordt gesteld of voordat daarvan op de wijze bij art. 23 bedoeld wordt gebruik gemaakt.

Voor zoover het zegelrecht niet is voldaan als voor een geschrift binnen Nederlandsch-Indiê opgemaakt, wordt het betaald op de wijze bedoeld bij letter c. van art. 14.

Indien de eerste handteekening binnen Nederlandsch-Indië wordt gesteld door den acceptant, een endossant of den houder die quiteert, kan echter de voldoening geschieden door gebruik van plakzegel.

Sluiten