Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen, worat Dehouaens tegenDewijs geacht in iveaerianascnTndiê te zijn gesteld, al is daarbij het tegendeel vermeld.

Art. 22. Vpor de boeten beloopen door het stellen als handteekening van den naam eener vennootschap onder eene firma, is elk der vennooten hoofdelijk aansprakelijk.

Alle overeenkomsten of bedingen, volgens welke boeten worden gedragen door anderen dan door wie zij zijn verbeurd, zijn van rechtswege nietig.

Art. 23. Door de Regeering, door in naam des Konings rechtsprekende rechters of rechterlijke colleges, door andere colleges, op hoog gezag ingesteld, door andere landsdienaren en door scheidsmannen wordt geene beschikking genomen, wordt geene handteekening gelegaliseerd en wordt geen recht gedaan of acht geslagen op geschriften, waarvoor het verschuldigde zegelrecht niet is voldaan.

Notarissen, griffiers, deurwaarders en andere openbare ambtenaren mogen een geschrift, waarvoor het verschuldigde zegelrecht niet is voldaan, op straffe eener boete van vijftig gulden voor elk zoodanig geschrift niet in bewaring nemen, aan hunne akten vasthechten of als aan hen vertoond in eene akte vermelden, noch daarvan afschriften of uittreksels maken of daarop eene verklaring stellen, dan wel daaruit den inhoud geheel of gedeeltelijk in eene akte overnemen.

Is voor het geschrift, waarvan het in het vorig lid bedoeld gebruik wordt gemaakt, zegelrecht voldaan, dan wordt dit door den openbaren ambtenaar, op straffe eener boete van vijftig gulden voor elke verzuimde vermelding, in de akte of op het afschrift of uittreksel vermeld, ten ware bedoeld geschrift onder den openbaren ambtenaar moet blijven berusten.

Dit artikel is niet toepasselijk op de rechtspraak, het in bewaring nemen of opmaken van geschriften in strafzaken.

Art. 24. Bij uitzondering op de bepalingen van het vorig artikel mag, zonder dat het zegelrecht is voldaan, of zonder dat van die voldoening wordt melding gemaakt:

10. een geschrift in rechten worden overgelegd om te dienen als stuk van vergelijking in geschillen over de echtheid of onechtheid van geschriften, of als bijlage tot staving van het verzoek om tot gerechtelijken boedelafstand te worden toegelaten;

Sluiten