Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het van landswege is uitgegeven, en zonder dat papier of eene andere stof tusschen het stuk en het zegel aanwezig zij.

Het wordt vastgeplakt daar, waar de handteekening moet worden gesteld van hem, die het gebruikt.

Deze stelt zijne handteekening met inkt op of over het zegel, en wijst daarop tevens en mede met inkt, den dag, de maand en het jaar van het gebruik aan.

Zijn niet alle bij dit artikel gegeven voorschriften nagekomen, dan wordt het geschrift beschouwd alsof het zegel daarop niet geplakt ware (1).

Art. 29. Hij, die. wetende dat een plakzegel reeds gebruikt is het andermaal gebruikt, het verkoopt of te koop aanbiedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaren, als hij is Europeaan of met dezen gelijkgestelde, en met dwangarbeid buiten den ketting van gelijken duur, als hij is inlander of met dezen gelijkgestelde, en eene boete van f 25 tot ƒ 500, te zamen of afzonderlijk.

Hij, die een plakzegel namaakt of wel een nagemaakt plakzegel des bewust gebruikt, verkoopt of te koop aanbiedt, wordt gestraft

(iiOok art. 28 wordt vaak overtreden door of den datum geheel weg te laten of slechts gedeeltelijk op het plakzegel testellen, zoodat bijv. het jaartal niet op maar naast het plakzegel gesteld wordt.

Bespeurt de onderteekenaar zijn vergissing, dan is redres zeer gemakkelijk : hij zette nogmaals den datum, doch nu in zijn geheel op het plakzegel.

Heeft hij dit verzuimd, dan wordt in beide gevallen „het geschrift beschouwd alsof het zegel daarop niet geplakt ware!"

Wil men nu van zulk een geschrift gebruik maken, zoo moet vóóraf het recht op nieuw betaald worden benevens een boete van ƒ 50 voor elke handteekening iart. 18).

Wordt méér dan één plakzegel gebruikt, zoo moet op elk zegel de geheele datum worden gesteld.

Anders overtreedt men art. 28.

Dat art. wordt niet overtreden indien onder een geschrift, bijv. een accept, 2 of meer handteekeningen voorkomen en slechts één daarvan op of over het plakzegel wordt gesteld, met den datum daarop.

Een handteekening kan öf geheel öf slechts gedeeltelijk op het plakzegel voorkomen; maar dit is niet het geval met den datum, die in zijn geheel daaroD moet worden gesteld, doch waarvoor naar verkiezing, letters of cijfers worden gebruikt.

Sluiten