Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de straffen bedreigd bij art. 87 van het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen en bij art. 94 van Wetboek van Strafrecht voor Inlanders.

Art. 30. (Gewijzigd bij Stbl. 1886 No. 25; 1892 No. 148 en

1898 No. 171). Het zegelrecht van quitantiën, de op binnenlandsche

aan recht onderworpen postwissels gestelde daaronder niet begrepen, en van andere in art. 10 genoemde geschriften wordt, voor zoover niet anders is overeengekomen, gedragen door en in rekening gebracht aan den schuldenaar.

Voorts wordt het zegelrecht voor zoover niet anders is overeengekomen, gedragen:

10. dat van de akten van hypotheekstelling en verband, bedoeld

in art. 3, door degenen, die het recht verleenen; 20. dat van de akten van overschrijving, bedoeld in art. 4. door

degenen, te wier name de overschrijving geschiedt; 30. dat van de akten van verpachting, bedoeld in art. 5, door de pachters;

40. dat van de acceptatiën voor de opbrengst van vendutiën,

door degenen, te wier name zij worden afgegeven; 50. dat van de processen-verbaal en akten van aanbesteding en exploitatie, bedoeld in art. 1, door de aannemers of ondernemers;

60. dat van op binnenlandsche postwissels gestelde quitantiën.

door hem die den postwissel ter betaling aanbiedt; 70. dat van wissels en ander papier aan order of toonder, vallende onder de bepaling van art. 11, indien het stuk binnen Neder landsch-Indiê is opgemaakt, door den trekker of onderteekenaar, en indien het buiten Nederlandsch-Indiè is opgemaakt, door hem die het recht betaalt:

80. dat van alle andere geschriften, door degenen, aan wie zij tot bewijs strekken voor zooverre het tegendeel niet wettelijk bepaald is.

Het zegelrecht, te weinig betaald voor de akten, bedoeld in de art. 2—8, kan worden bijgevorderd van degenen, die het volgens wettelijke bepalingen moeten dragen. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk» Mede zijn voor het te weinig betaalde aansprakelijk degenen»door of te wier overstaan de akten zijn verleden of opgemaakt.

Sluiten