Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31. Hetgeen betaald is voor gezegeld papier, van landswege uitgegeven, voor zegeling op verzoek of voor plakzegels, wordt niet teruggegeven dan alleen, indien:

hetzij ten gevolge van onjuiste berekening, hetzij ten gevolge eener, naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal hooge schatting, te veel is gevorderd en betaald;

de ambtenaar de betrekking niet aanvaardt of niet in het genot treedt der verhooging, ter zake waarvan het in art. 2 bedoelde recht is betaald;

te veel recht is betaald voor de akte, bedoeld in art. 5 of op de in art. 7 bedoelde aanbesteding de vereischte goedkeuring niet wordt verleend.

Inwisseling van onbruikbaar geworden — nog ongebruikt — gezegeld papier, kan worden toegelaten op de wijze en onder de voorwaarden door den Gouverneur-Generaal te bepalen. (1).

Art. 32. Vorderingen tot betaling of terugbetaling van zegelrecht verjaren drie jaren na de dagteekening der akten.

Art. 33. De verjaring der vervolging ter zake van overtreding dezer ordonnantie, volgens de algemeene bepalingen op de strafvordering, heft de bij de artt. 15 en 19 opgelegde verplichting tot betaling van boete als voorwaarde voor de betaling van het recht, niet op.

Art. 34. Zij, die belast zijn met de naziening van nrotocollen of akten en de ambtenaren bedoeld in art. 23 alsmede in art. 14^zien toe op de naleving van de bepalingen dezer ordonnantie en maken van de overtreding proces-verbaal op, een en ander onver minderd de bevoegdheid en de verplichtingen van hen, die bij de voorschriften op de strafvordering met het opsporen van misdrijven en overtredingen zijn belast.

Ingeval van toepassing van de artt. 15 en 19 neemt de ambtenaar den letterlijken inhoud van het stuk, ten aanzien waarvan één of

11). Art. 9 van Staatsblad 1885 No. 133. De inwisseling bedoeld aan het slot van art. 31 der ordonnancie van heden (Staatsblad 1885 No. 131), geschiedt bij alle zegeldebitanten tegen ander gezegeld papier van gelijk bedrag en tegen betaling van twintig cent voor ieder ingewisseld stuk gezegeld papier.

Sluiten