Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van den erflater, zoomede de stukken bedoeld in de artt. 935, 946, 947, 948, en 951 van het Burgerlijk Wetboek.

17. De aangiften, kennisgevingen en andere geschriften, welke voor de regeling van belastingen door of namens de belastingschuldigen worden gedaan of opgemaakt, de verzoekschriften en bezwaarschriften betrekkelijk den aansiag of de heffing, de aanslagbiljetten, en andere kennisgevingen, de akten van beƫediging en waardeering en daartoe betrekkelijke geschriften in belastingzaken.

18. De aangiften, kennisgevingen en andere geschriften vereischt voor de verkrijging van passen of vergunningen tot vervoer of opslag, die passen of vergunningen zelve met de aanteekeningen daarop te stellen en de bewijzen van inlevering dier stukken.

19. De opgaven en kennisgevingen, welke ter voldoening aan verordeningen aan het openbaar gezag worden gedaan.

20 (Gewijzigd bij art. IVvan Staatsblad 1897 No. 54.) De geschriften vereischt voor de opneming van of het ontslag uit gestichten bedoeld in art. 134 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie.

21. Bewijzen van vaccinatie of re vaccinatie en gezondheidspassen.

22. Briefjes van ontslag en verklaringen van goed gedrag of verrichten dienst door bijzondere personen afgegeven.

23. De minuut van hetgeen ingevolge wettelijke bepalingen in een register geschreven wordt, met gelijke uitzondering als in no. 38, litt. b.

24. De origineelen, afschriften of uittreksels van geschriften der Regeering, van landsdienaren of van colleges op openbaar gezag ingesteld (andere dan rechters, rechterlijke colleges en hunne griffiers);

met uitzondering van:

a. die, welke worden uitgereikt aan bijzondere personen, landsdienaren in hun persoonlijk belang of colleges, niet op openbaar gezag ingesteld;

b. die, welke worden ingediend door landsdienaren in hun persoonlijk belang;

c. de minuten van akten opgemaakt met medewerking der in letter a genoemden of waarbij de aldaar genoemden compareeren.

25. (Gewijzigd bij Staatsblad 1894 No. 280, Ten tweede A.) Alle

Sluiten