Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36. Alle geschriften in rechtsgedingen:

a. voor rechters of rechterlijke colleges, die niet rechtspreken in

naam der Koningin;

b over vorderingen, die de som of waarde van f 100 niet te boven gaan; zoomede de geschriften tot tenuitvoerlegging van de vonnissen in die rechtsgedingen gewezen.

37. De geschriften tot tenuitvoerlegging van dwangschriften voor een bedrag de som van f 100.— niet te boven gaande.

38. De minuten van de navolgende geschriften van rechterlijke autoriteiten:

a. beschikkingen van rechters en rechterlijke colleges betrekkelijk den inwendigen dienst;

b. audiëntiebladen en andere notulen of processen-verbaal van beraadslagingen of terechtzittingen of van handelingen van rechters, met uitzondering van vonnissen, uitspraken in kort geding en beschikkingen op requesten;

c. rapporten van rechters:

d. conclusiën en requisitoiren en verdere stukken van het Openbaar Ministerie uitgaande en exploiten te zijnen verzoeke gedaan;

e. arresten op en voorzieningen in cassatie in het belang der wet; ƒ. beëediging van rechterlijke ambtenaren en andere landsdienaren en adviseurs bij rechters of rechterlijke colleges;

g. processen-verbaal van ambtshalve verzegeling.

39. De afschriften en uittreksels van geschriften van rechterlijke autoriteiten en akten ter griffie van rechterlijke colleges, behalve die, welke worden uitgereikt aan bijzondere personen of landsdienaren in hun persoonlijk belang en andere dan op hoog gezag ingestelde colleges.

40. Geschriften in strafzaken, daaronder niet begrepen:

a. verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van straf;

b. de geschriften, atkomstig van de beleedigde partij of de aan haar uit te reiken afschriften of uittreksels van vonnissen. Voor de afschriften en uittreksels uit te reiken aan andere

dan de partijen geldt no. 39.

41. De geschriften opgemaakt om te geraken tot verklaring in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen, het vonnis daarop gewezen, en alle geschriften betrekkelijk het beheer en de

Sluiten