Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereffening van boedels van in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verklaarde personen, of van onbeheerde nala tenschappen, met uitzondering van:

a. de akte van accoord en het vonnis van homologatie;

b. de akte, waarbij eene overeenkomst geconstateerd of kwijting verleend wordt;

c. de akten van overschrijving van tot den boedel behoorende onroerende goederen of schepen.

42. De geschriften, vereischt om toelating tot kosteloos procedeeren te verkrijgen, het vonnis op het verzoek daartoe gewezen, de beteekening van dat vonnis, de geschriften opgemaakt in rechtsgedingen welke van een zijde of van beide zijden kosteloos worden gevoerd en de geschriften tot uitvoering van de in die rechtsgedingen gewezen vonnissen.

° De geschriften over te leggen in rechtsgedingen als boven bedoeld, indien het zegelrecht eerst door de overlegging in rechten

verschuldigd wordt.

43. Geschriften betrekkelijk de wraking van rechters.

44. Certificaten van onvermogen en de verzoekschriften van of ten behoeve van onvermogenden, mits daarop gesteld of daarbij gevoegd is een certificaat van onvermogen afgegeven door een daartoe door den Gouverneur-Generaal aangewezen ambtenaar, de verzoekschriften van besturen van liefdadige instellingen en de op voormelde verzoekschriften te nemen beschikkingen of uittreksels aan de verzoekers uit te reiken.

45. De akten, die ingevolge art. 8 van het reglement op het notaris-ambt voor onvermogenden en de aldaar genoemde instellingen kosteloos worden opgemaakt en de afschriften of uittreksels aan die onvermogenden of instellingen uit te reiken.

46. De geschriften noodig voor het aangaan van huwelijken en die betrekkelijk de voorziening in voogdij of curateele, de opheffing van curateele, handlichting, verbeteringen van akten van den burgerlijken stand, erkenning oi wettiging van natuurlijke kinderen, ontslag uit de gijzeling, verklaringen van goed gedrag, een en ander indien de persoon in wiens belang de geschriften worden opgemaakt of afgegeven, onvermogend is blijkens certificaat afgegeven door een der door den Gouverneur-Generaal daarvoor aangewezen ambtenaren

Sluiten