Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47- De ten behoeve van 's lands dienst uitgereikte uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand en de uittreksels uit de scheepsdagregisters, bedoeld in de art. 47—52 en 77—van ^et reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand en afschriften of uittreksels van de aan die registers gehechte stukken.

48. De geschriften opgemaakt ter voldoening aan de bepalingen van de artt. 17, 18 en 19 van het reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand en de artt. 37, 48, 49, 63 en 64 van het reglement op het notaris-ambt, betrekkelijk de overneming of overbrenging van akten en registers of betrekkelijk de toezending van afschriften en uittreksels of opgaven.

49. (Gewijzigd bij Staatsblad 1892 No. 148 en 1898 No. 171). Alle geschriften opgemaakt ingevolge de reglementen op den posten telegraafdienst, de op binnenlandsche, aan recht onderworpen, postwissels gestelde quitantiën daaronder niet begrepen.

50. Geschriften in Neder land of in eene andere kolonie of bezitting van Nederland gesteld op gezegeld papier of aldaar van zegel voorzien.

51. (Gewijzigd bij Staatsblad 1894 No. 38). De kennisgevingen, welke ingevolge de artt. 6, 7 sub 5e, 8, 9 en 10 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Nederlandsch Staatsblad 1892 No. 268) aan de Hoofden van Plaatselijk Bestuur worden gedaan, en de daarvoor, alsmede voor de mondeling gedane kennisgevingen, uit te reiken bewijzen.

52. (Staatsblad 1893 no, 112). De overeenkomsten tot verhuring van grond door Inlanders aan niet-Inlanders, bedoeld bij artikel 5 van het Koninklijk besluit van 20 Juli 1870 no. 15 (Indisch Staatsblad no. 118).

53. (Staatsblad 1894 no. 280. Ten tweede A.) De akten van aanstelling van alle dorpshoofden op de particuliere landerijen, zoowel bewesten als beoosten de Tjimanok, onverschillig of zij al dan niet bezoldiging of toelage genieten.

Sluiten