Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten tweede: Te bepalen, dat deze ordonnantie in werking treedt op den isten Januari 1886, met dien verstande, dat de vrijstelling van zegelrecht voor de vergunningen, welke voor dien dag krachtens de artt. 2 en 3 der ordonnantie van 6 Juni 1866 (Staatsblad no. 57) zijn verleend, blijft gehandhaafd.

Zegelrecht-vrijstellingen bij bepalingen in algemeene verordeningen.

Burgerlijk Wetboek arlt.

343. Acten tot het vestigen der hypothecaire inschrijvingen en de doorhalingen derzelve ten behoeve van minderjarigen.

372. De summiere rekening en verantwoording jaarlijks aan de Weeskamer door een voogd af te leggen.

452. Artt. 343 en 372 gelden insgelijks bij de curateele.

465. De summiere rekening en verantwoording jaarlijks door de Weeskamer af te leggen aan het openbaar Ministerie bij den Raad van Justitie, die haar benoemd heeft.

1075. Het procesverbaal van den Notaris en de ontworpen boedelscheiding:

Wetboek van Koophandel art.

774. Het verzoekschrift waarbij de, aan de Weeskamer, in een faillieten boedel, toegevoegde raadsman of raadslieden, ingeval van verschil van gevoelen met de Weeskamer zich wenden tot den Raad van Justitie.

Reglement Burgerlijke Rechtsvordering artt.

433. Een authentiek afschrift van het beklaagde vonnis overgelegd bij de voorziening in cassatie van den ProcureurGeneraal bij het Hoog-Gerechtshof in het belang der Wet.

434. Een authentiek afschrift van 's Hofs arrest, dat in alle ge vallen voor geheele of gedeeltelijke vernietiging in het belang der Wet toegezonden wordt aan den rechter die het vernietigde vonnis heeft gewezen.

Sluiten