Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

884. Het vonnis van toelating om kosteloos te procedeeren, mitsgaders alle de acten, welke hetzelve zijn voorafgegaan. 888. a. De eenvoudige requesten of andere aanvragen van behoeftigen, voorzien van het bewijs van onvermogen bij art. 875 R. V. vermeld, tot het bekomen, buiten eigenlijk rechtsgeding van eenige gerechtelijke machtiging, goedkeuring of andere rechterlijke beschikking.

b. de beschikking op de sub a bedoelde requesten of aanvragen.

890. Art. 888 van toepassing op armeninric'ntingen, besturen van Gods- en gasthuizen, benevens de kerkbesturen der verschillende Godsdienstige gezindheden binnen N. I., zonder verplicht te zijn tot overlegging van een bewijs van onvermogen.

891. Ook wees- en boedelkamers, zoo eischender als verweeren der wijze voor onvermogende boedels of personen.

Stb. 1863 No 83, \

„ 1864 „ 137, (reispassen).

„ 1865 „ 141, )

» l863 » ^4> / (vervoer van buffels en runderen). „ 1875 „ 226, )

„ 1864 „ 6. art. 30 (onteigening).

„ 1869 85, art. 4 (pandbriefjes!.

1870 ,, 39, art. 7 (aanbestedingen).

1871 „ 49, art. 3 (Slachtbriefjes in de Preanger Regent¬

schappen).

1871 „ 181, (verboden kringen bij vestingen).

1872 117, (vervanging van erfelijk individueel bezit door

eigendom).

1873 ,, 240, art. 37 (accijns op gedistilleerd). „ 1874 „ 79. art- 7 (ontginning).

1874 „ 94', art. 2 (rechtswezen Sumatra's Westkust). 1874 „ 110, art. 69 en de modellen (boschwezen). 1874 „ 113 en 152 (jaarpassen), zie Stb. 1895 No. 254.

1874 „ 1191 (ontslag politie oppassers enz). „ 1875 „ 140, (Slavernij Celebes).

1875 „ 272, art. 30 (in- en uitvoerrechten Oostkust van

Sumatra).

Sluiten