Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvragen en andere geschriften vermeld in art. 35 a, b, en c.

Stb. 1892 No. 44. Besmettelijke ziekten. Geneeskundige dienst.

Bepalingen ter voorkoming van het overbrengen van besmettelijke ziekten over zee in N. I. art. 4 Gezondheidspassen.

„ 1892 139, Verpachtingen. In-en uitvoerrechten Riouw en

Onderhoorigheden. Bepalingen omtrent de in het landschap Indragiri van Landswege te verpachten middelen en omtrent de heffing aldaar van in- en uitvoerrechten. Bijlage letter C, Reglement art. 29: alle stukken, die ten gevolge van dit Reglement worden opgemaakt.

„ 1892 „ 144. In- en overschrijvingen. Onroerende zaken.

schepen. Landmeterskennissen. In- en overschrijvingen van onroerende zaken en van schepen ten name van het Gouvernement.

„ 1893 .. 18, Menado, Landbouw-Mijnbouw: Model-werkcontract.

„ 1895 „ 118, In-en uitvoerrechten. Bali en Lombok: alle stukken opgemaakt ten gevolge van 't Reglement op de heffing van in- en uitvoerrechten in de afdeeling Lombok, art. 30.

1895 „ 198, Huwelijken en verstootingen onder Moham¬

medanen, art. 3: bewijs van het voltrokken huwelijk of de geconstateerde verstooting.

., 1895 » 2 54' Scheepvaart. Bepalingen ter uitbreiding en verscherping van het toezicht op de Scheepvaart met de vaartuigen genoemd in artikel 1 van het Koninklijk besluit in staatsblad 1874 No. 113. voor zooveel betreft Java en Madoera art. 7: alle uit te reiken schrifturen.

1896 ,, 44, Agrarische aangelegenheden. Herziening der

regelen omtrent de Mandsche grond-ontginningen op Java en Madoera. Art. 9: alle op deze ordonnantie betrekking hebbende of op den voet daarvan op te maken geschriften.

Sluiten