Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Omschrijving. Bladzpe.

.

24 Vervallen 24

25 Melden. Verplichting der officieren van den ge¬

neeskundigen dienst, om zich by aankomst en vertrek by de hoogste ter plaatse aanwezige militair geneeskundige autoriteit te — 25

26 Vervallen 25

27 Zakinstrumenten der officieren van gezondheid. 25

28 Materieel voor den geneeskundigen dienst te

velde 25

29 Materieel voor den veterinairen dienst te velde.

Tasch voor militaire paardenartsen 25

30 Archieven. Aanhouden van agenda, klapper en

index in vaste bundels 26

31 Leidraad tot het opmaken van processen verbaal'

van gerechtelijk scheikundige onderzoekingen. 27

32 Vereeniging tot bevordering der geneeskundige

wetenschappen in Nederlandsch-Indië. Uitnoodiging tot medewerking aan de — 29

33 Geneeskundige certificaton en adviezen. Over

het afgeven van — 29

34 Geneesmiddelen. Paarden. Verstrekking van ge¬

neeskundige behoeften voor de rijkspaarden benoodigd, op plaatsen waar geen militair paardenarts aanwezig is 30

35 Drinkwater. Regelen voor het onderzoek en het

beoordeelen van — 30

36 Keuring van mindere militairen 32

37 Vervallen 33

38 Vervallen 33

39 Vervallen 33

40 Ziektegeschiedenissen. Voorschrift voor het in¬

schrijven en behandelen der —. Afzonderlijke boeken voor de recepten 33

41 Vervallen 37

42 Cholera. Leidraad bij het nemen van maatre¬

gelen tegen het optreden of de uitbreiding

van — in de militaire kampementen 37

43 Vervallen 41

44 Tijdelijke ongeschiktheid voor den dienst te

velde. Voorschriften omtrent aan te houden

en in te dienen staten 42

45 Militaire paardenartsen. Aanhouden van een

register betreffende de voor het Leger goedgekeurde paarden 43

46 Kaartentasch, Veld tasch, Vaststelling van mo¬

dellen 44

47 Vervallen 45

Sluiten