Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Omschrijving. Bladzijde.

48 Pharmaceutischen dienst in Nederlandsch-Indiö.

Huishoudelijk voorschrift voor den — 46

49 Vervallen 47

50 Vervallen 47

51 Vervallen 47

52 Besmettelijke veeziekten. Hondsdolheid. Mili¬

taire paardenartsen. Verplichting o. m. van de militaire paardenartsen tot aangifte van door hen geconstateerde of vermoede gevallen van besmettelijke veeziekten of hondsdolheid. 47

53 Vervallen 48

54 Maandelijksche, jaarlijksche en tusschen tjjdsche

ziekenrapporten. Over het opmaken en indienen van — : 48

55 Ziektestaten. Voorschrift omtrent de invulling

van — 52

56 Herkenningskaarten in oorlogstijd. Niet uit te

wasschen schrjjfinkt voor — 53

57 Vervallen 53

58 Extraverstrekkingen van jenever 53

59 Inenten. Voorschriften omtrent de wijze van

- 54

60 Keuringen bij engagementen 54

61 Vervallen 55

62 Vervallen 55

63 Inspectiën over de militaire hospitalen door de

gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid. Nadere regeling der — 55

64 Vervallen 55

65 1 Vervallen 55

66 Emplacementstaat der officieren van den ge¬

neeskundigen dienst en der apothekersbedienden. Sterktestaat van het hospitaalpersoneel. 55

67 Periodieke stukken. Indienen van — 61

68 Genees- en verbandmiddelen; Veterinaire dienst.

Verstrekking van — ten behoeve van den militairen Veterinairen Dienst 61

69 Vervallen 61

70 Geneeskundig onderzoek. Maandelijksch meer

uitgebreid — 61

71 Verloven. Kennisgave van aan officieren van

den geneeskundigen dienst en aan onderluitenantsapothekersbedienden verleende — wegens ziekte 62

72 Vervallen • 62

Sluiten