Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het spreekt van zelf, dat voor het uitwerken van opdrachten van grooteren omvang langere termijnen kunnen worden gesteld dan één maand.

5. De bij mij ingekomen verslagen zullen in handen worden gesteld van de redactie van het geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Die stukken, welke ter redactie daartoe genoegzaam belangrijk voorkomen, zullen, met goedvinden van den schrijver, in genoemd tijdschrift worden opgenomen.

G. Om de Officieren van den Geneeskundigen dienst tegemoet te komen in het raadplegen van die hulpbronnen, die zij voor hunne studiën noodig achten, en die zij zich uit eigen middelen niet kunnen aanschaffen, is de bibliotheek van den militairen geneeskundigen dienst, opgeslagen in het militair hospitaal te Weltevreden, ook opengesteld voor officieren van den geneeskundigen dienst buiten Batavia.

7. Tot het verkrijgen van boekwerken wenden zij, die zich buiten Batavia bevinden, zich schriftelijk tot den gewestelijk •eerstaanwezenden officier van gezondheid, welke laatste onverwijld de toezending der verlangde boekwerken onder opgave van de namen der aanvragers, provoceert bij den gewestelijk •eerstaanwezenden officier van gezondheid in de le Militaire Afdeeling op Java, en ze bij ontvangst dadelijk aan de aanvragers voortschikt en na gemaakt gebruik terugzendt.

8. De verzending van uit Weltevreden geschiedt door den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid aldaar, ■die daarvan in het expeditieboek van zijn bureau nauwkeurig aanteekening doet houden.

9. In geval van beschadiging of het te zoek geraken van eenig werk door toedoen van hen, die de boeken in bruikleen hebben ontvangen, worden de betrokken officieren op de gebruikelijke wijze met de gedeeltelijke of wel algeheele vergoeding van het beschadigde of te zoek geraakte werk belast.

Ho. 11. AMBULANCE-MATERIEEL VOOR MILITAIRE PAARDENARTSEN.

Het ambulance-materieel voor paardenartsen, zooals het is vastgesteld bij A. O. 1896, N°. 41 zal op de navolgende wijze "zijn ingericht.

Iedere veldmedicijnkist moet bevatten:

Zes groote, vierkante wijdmondsstopflesschen van den in"houd van 500 e.c.M. gevuld met:

Sluiten