Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 15. V ervallen.

No. 16. Y ervallen.

No. 17. VISUM REPERTUM.

Leidraad tot liet opmaken van een .

De officier van gezondheid, wien door de bevoegde autoriteit wordt opgedragen, te onderzoeken of een gewelddadigen dood of eene verwonding, vergiftiging als anderszins heeft plaats gehad zal van zijne bevindingen een visum repertum opmaken. Ook zonder eene opdracht, als bovenbedoeld, te hebben ontvangen, zal hij van elke lijkschouwing, waarbij hij sporen eener misdaad vermeent te hebben ontdekt en omtrent het onderzoek van eiken patiënt, wiens lijden mogelijk aan misdadige handelingen is toe te schrijven, de noodige aanteekeningen maken, opdat hij ten allen tijde in de gelegenheid zij, hieruit desverlangd een visum repertum samen te stellen. Dit laatste behoort een volledig, nauwkeurig en duidelijk relaas te zijn van al hetgeen aan het lijk of den lijder is waargenomen; het moet m. a. w. niet anders wezen dan eene afbeelding in woorden van het gevondene, zonder te vervallen in overbodige uitvoerigheid of wetenschappelijke bespiegelingen.

Uitdrukkingen als: „normaal"', gezond", „gewoon , enz., welke niet zoo zeer eene beschrijving van, al> wel een oordeel over het waargenomene in zich sluiten, dienen zooveel mogelijk achterwege te worden gelaten.

De taal, waarin het visum repertum wordt gesteld, moet algemeen verstaanbaar en eenvoudig zijn; kunsttermen en vreemde woorden moeten worden vermeden: daar, waar zij ter wille der duidelijkheid van uitdrukking niet kunnen worden gemist, behoort de Xederlandsche vertaling of omschrijving er naast te worden gezet. Getallen behooren in letters uitgedrukt te worden.

Bij het opmaken van een visum repertum moeten zekere vormen en regelen worden in acht genomen. Aan het hoofd worden de uitdrukkingen „Pro Justitia" en „Visum repertum" geschreven en in den aanhef worde vermeld van welke autoriteit de officier van gezondheid zijne opdracht heeft ontvangen, en waar, op welken datum, welk uur. c. q. in tegenwoordigheid van welke autoriteiten de schouwing of het onderzoek heeft

Sluiten