Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'geneeskundige bibliotheek te Weltevreden, afgedrukt in den catalogus dier boekerij van het jaar 1908, is bepaald, dat ieder officier van den geneeskundigen dienst het recht heeft om door tusschenkomst van zijn directen chef aan den Chef over den geneeskundigen dienst een voorstel te doen tot aankoop van een of meer boekwerken.

Ten einde meer regelmaat te verkrijgen in de toezending dezer voorstellen, wordt door mij vastgesteld, dat zij voortaan driemaandelijks, en wel op 1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 October door tusschenkomst van de gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid aan mij zullen worden ingediend.

Fit den aard der zaak zal bij de opgaven der verlangde boekwerken, enz., rekening moeten worden gehouden met den bovengenoemden catalogus en de sedert verschenen aanvullingen daarvan.

No. 20. Vervallen.

No. 21. SCHRIJVERSPERSONEEL.

• I

Driemaandelijksche sterktestaat en halfjaarlijksche nominatieve opgave van het ——.

In verband met het bepaaldé bij de §§ 20 en 21 der Algemeene order N~°. 25 van 1903 moet door de betrokken gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid driemaandelijks, zoo spoedig mogelijk, aan mij worden ingediend een sterktestaat betreffende het hun ondergeschikt schrijverspersoneel, volgens het bij die order aangegeven model letter B. en bovendien op le Januari en 1 Juli, zoowel door hen als door den Administrateur van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen, eene nominatieve opgave van dit personeel, volgens model letter C.

"Rij de invulling der rubrieken „gedrag", „ijver'' en „geschiktheid" (*) van de halfjaarlij ksche opgaven mag slechts gebruik worden gemaakt respectievelijk van de aanduidingen: „gunstig", „berispelijk", —

„veel", „weinig", —

„ja", „neen",.

() Hieronder te verstaan geschiktheid voor de tegenwoordige betrekking.

Sluiten