Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo noodig kunnen daarbij in de laatste rubriek der staten nog de gewenscht geachte toelichtingen worden verstrekt.

Wat betreft ijver en geschiktheid voor bevordering behooren strenge eischen gesteld te worden.

Bij plaats gehad hebbende roijeering (ingevolge § 13) uit de, in § 12 van bovengenoemde Algemeene order bedoelde candidatenregisters, behoort tot aan de wederopneming daarin de rubriek „al dan niet voldaan aan het examen voor den hoogeren graad" te worden ingevuld met „neen'".

Ten aanzien van de soldaten-schrijvers en de burgerlijkesehrijvers der 5e klasse, die niet voor bevordering in aanmerking komen, behoort in de rubriek „Toelichtingen' van de betrekkelijke dispositiën melding te worden gemaakt.

No. 22. MILITAIKE APOTHEKERSBEDIENDEN.

Gedragstaten der .

Ten einde te kunnen beoordeelen, in hoeverre militaire apothekersbedienden zich onderscheiden door geschiktheid, dienstijver en goed gedrag om eventueel voor bevordering in aanmerking te komen, worden de Administrateur van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen en de betrokken gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid uitgenoodigd op den eersten van ieder kwartaal aan mij in te dienen een staat volgens achterstaand model.

De gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid ontvangen de gegevens voor de invulling hiervan bij staten van overeenkomstigen vorm, welke hun door de onmiddellijke dienstchefs der apothekersbedienden, langs den hierarchieken weg, worden toegezonden.

Sluiten