Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz. in goeden staat aangetroffen, dan wordt aan het slot hoven de handteekeningen gesteld: „Alles in goeden staat''; is dit niet het geval, of worden er verschillen gevonden met het laatstvoorgaande proces-verbaal, die niet het gevolg zijn van eenige vermindering door afschrijving of vermeerderingdoor ontvangst, dan behoort hij, die den dienst overgeeft, eene nota van toelichting over te leggen.

De opmaking van het proces-verbaal geschiedt d< or den laatstgenoemde, met inachtneming van het voorgeschrevenebij § 1 der Algemeene order X°. 14 van 1879. De overnemer behoort zich te overtuigen, dat dit werkelijk is geschied.

De inzending geschiedt door den overnemer op de wijze, als bij § 2 van bovengenoemde order is bevolen, derhalve in duplo aan den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid of aan den Chef over den geneeskundigen dienst, al naarmate een plaatselijke of een gewestelijke dienst is overgenomen, terwijl in den geleidebrief steeds de missive waarbij het laatstvoorgaande proces-verbaal van gelijksoortigen aard is aangeboden moet worden aangehaald.

De gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid z ndt het duplicaat voor „gezien en in orde bevonden" terug, evenwel niet, dan na zich vooraf overtuigd te hebben, dat de gegeven voorschriften zijn opgevolgd, en in geval van verschillen, niet dan na eerst den betrokken overgever te hebben gehoord.

Processen-verbaal van overgave en overname van een archief van eenisjen garnizoensdienst worden op dezelfde wijze behandeld; die van overgave en overname van eeni»en pharmaceutischen dienst worden opgemaakt mot inachtneming van het voorgeschrevene bij de Regelen voor het beheer van het materieel bij het Departement van Oorlog.

No. 24. Vervallen.

No. 25. MELDEN".

Verplichting der officieren van den geneeskundigen dienst, om zich bij aankomst en vertrek bij de hoogste ter plaatse aanwezige militair geneeskundige autoriteit te .

Alle officieren van den geneeskundigen dienst zijn verplicht, zich bij aankomst op en vertrek van plaatsen, waar zij

Sluiten