Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder op alle stukken, inkomende en uitgaande, het nummer, waaronder zij in de agenda zijn ingeschreven.

Bovendien moet de verwijzing in de agenda zelf naar latere of vroegere agenda-nummers met stiptheid en volledigheid geschieden, opdat het raadplegen van alle over een en dezelfde zaak handelende stukken ten alle tijde gemakkelijk, spoedig cn volledig kunne geschieden.

Inkomende stukken, uitgaande stukken, alsmede geneeskundige certificaten, visa reperta, processen-verhaal, rapporten en verslagen, enz., worden gemakshalve in afzonderlijke,bundels bewaard.

Alle inkomende circulaires moeten in één afzonderlijken bundel worden bewaard.

Netheid en nauwkeurig beheer van archieven wordt een ieder aanbevolen.

No. 31. LEIDRAAD TOT HET OPMAKEN VAN PROCESSEN-VERBAAL VAN GERECHTELIJK SCHEIK UNDIGE ONDERZOEKIN GEN.

De deskundige, door de bevoegde autoriteit gerequireerd tot het instellen van een gerechtelijk scheikundig onderzoek, moet hiervan een proces-verhaal opmaken. Dit proces-verbaal hetwelk als een geheim stuk moet worden beschouwd (order militair geneeskundigen dienst N°. 17) behoort te bevatten een getrouwe en nauwkeurige beschrijving van al de te onderzoeken stoffen, benevens van het onderzoek zelf zonder te vervallen in onnoodige uitvoerigheid of wetenschappelijke bespiegelingen.

Bij het opmaken moeten zekere vormen en regelen worden in acht genomen.

Aan het hoofd wordt vermeld door welke autoriteit de deskundige is gerequireerd, met opgave van den datum van de mondelinge of schriftelijke opdracht, den datum van de ontvangst der te onderzoeken stoffen, cn dien, waarop het onderzoek een aanvang heeft genomen. Daarop volgt eene nauwkeurige beschrijving van de wijze, waarop de stoffen zijn ingepakt en verzonden, met vermelding van den uitwendigen toestand der inpakkingsmiddelen, en van al de bijzonderheden, dio dienen kunnen en wellicht later noodig zijn, om hare indentiteit te bewijzen, en verder van de hoeveelheid, den aard en den toestand der corpora delicti, waarop het scheikundig onderzoek moet worden in het werk gesteld.

Sluiten