Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gezondheid geven die verklaringen alleen af aan de bevoegde autoriteit, en zulks na viseering door hun onmiddelijken medisehen chef.

No. 34. GENEESMIDDELEN. PAARDEN.

Verstrekking van geneeskundige behoeften voor de rijkspaarden benoodigd, op plaatsen waar geen militair paardenarts aanwezig is.

Krachtens machtiging van den Commandant van het Leger, en Chef van het Departement van Oorlog, verleend bij missive van den Chef der IIe Afdeeling van genoemd Departement dd°. 19 November 1886, n: 4, wordt bepaald:

le. dat op plaatsen, waar geen militair paardenarts aanwezig is, de voor de rijkspaarden benoodigde utensiliën en geneesmiddelen mede uit de militaire apotheken kunnen ontvangen worden; de eerste in bruikleen, de laatste tegen betaling (zonder verhooging), te bestrijden uit de bij § 18, van tarief ïl! 46c toegekende indemniteit;

2e. dat deze betaling behoort te geschieden op het einde der^ maand, waarin de geneesmiddelen ontvangen zijn, met dien verstande, dat wanneer het verschuldigde bedrag hooger is dan het totaal der indemniteit, het resteerende op de volgende maand wordt verrekend en 3e. dat alle hierboven bedoelde ontvangsten en betalingen geschieden door of van wege den betrokken batterij-, eskadrons- of detachements-commandant,

No. 35. DRINKWATER.

Regelen voor het onderzoek en het beoordeelen van .

Teneinde een vasten maatstaf voor de beoordeeling van drinkwater te verkrijgen, wordt bepaald, dat in de verslagen omtrent het onderzoek van dergelijk water de onderstaande punten in de aangegeven volgorde moeten worden vermeld:

le. Smaak.

Aan te duiden in de gebruikelijke termen (hier te vermelden, indien het water in bijzondere mate lucht- of koolzuurhoudend is).

Sluiten