Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hruari 1894. I1' Afdeeling 11; 3 komt o. a. de volgende bepaling voor:

„In de gevallen, waarin niet in de ziekeninrichtingen verpleegde mindere militairen geneeskundig gekeurd behooren „te worden, zal de betrokken compagnies-, (detachements-, „escadrons-) commandant op den keuringsstaat bekertdstellen, „wat hem in de practijk is gebleken ten opzichte van de geschiktheid van den man om aan de verschillende diensten „deel te nemen; dit behoort echter slechts aangemerkt te worgden als eene eenvoudige aanteekening, waarmede de keurende „officier van gezondheid niet meer rekening behoeft te hou„den. dan hem gewenscht voorkomt".

Danr het mij gebleken is, dat aan deze aanschrijving niet overal en altijd de hand wordt gehouden, gelast ik mits deze uitdrukkelijk, dat nimmer militairen mogen worden gekeurd, op wier keuringsstaat de bovenbedoelde aanteekening ontbreekt, ook al zoude deze eventueel moeten luiden, dat de compagnies- (detachements-, eskadrons-) commandant, bij gemis van gegevens, geene inlichtingen kan verschaffen.

No. 37. Vervallen.

No. 38. Vervallen. No. 39. Vervallen.

No. 40. ZIEKTEGESCHIEDENISSEN".

Voorschrift voor het inschrijven en behandelen der .

Afzonderlijke boeken voor de recepten.

Het is gewenscht dat de aanteekeningen der officieren van gezondheid betreffende hun patiënten niet ter kennis komen van de lijders zelf of van daartoe niet bevoegde personen.

Om dit te bereiken zijn modellen ingevoerd (zie onderstaand model), uitsluitend bestemd voor het eigenhandig inschrijven der historia morbi. welke alleen in handen der geneesheeren mag komen.

De recepten worden voorgeschreven op de alge'meene medi«cijnlijsten in boekvorm.

MIL. GEN. DIENST. g

Sluiten