Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij liet verlaten der ziekeninrichting en bij overlijden wordt, ongeacht de invulling van het gedrukte hoofd, de ziektegeschiedenis door den behandelend geneesheer afgeteekend (parafeeren is onvoldoende) met een toelichting als:

hersteld, niet hersteld, op verzoek uitgeschreven, geëvacueerd, overleden, etc.

Bij overlijden wordt dag en uur van den dood door den officier van gezondheid der wacht vermeld.

De afteekening geschiedt ook met vermelding van den datum, wanneer de patiënt naar een andere zaal overgaat of de officier van gezondheid der zaal definitief wordt vervangen.

De officier van gezondheid, die de behandeling van een lijder overneemt, sluit door een horizontale lijn het relaas van zijn voorganger af.

Onmiddellijk hieronder vermeldt hij ziekeninrichting (dit geldt alleen bij evacuatie), zaal- en kribnummer, benevens zijn eigen naam als behandelend geneesheer en gaat met het diarium voort.

V. Bij evacuatie van de eene ziekeninrichting naar de andere worden de ziektegeschiedenissen der lijders tijdig verzonden aan den Chef der ziekeninrichting, waarheen de evacuatie geschiedt.

Daarbij wordt gevoegd een nominatieve staat der te evacueeren personen voor welken staat de gedrukten voor het ziekenregister (met doorhaling der kolommen 8 t/m 13) kunnen worden gebruikt.

Reizen de zieken onder geleide van een officier van gezondheid, dan wordt deze met het overbrengen der bescheiden belast.

Alvorens de verzending plaats heeft, wordt door den behandelend officier van gezondheid op de historia morbi beknopt aangeteekend, wat hem uit ziektegeschiedenissen van vroege ren datum belangrijk voorkomt.

Opdat deze vereenvoudiging niet zal kunnen leiden tot het verstrekken van onvoldoende inlichtingen bij evacuatie, overtuigt de chef der ziekeninrichting zich er tijdig van, dat de ziektegeschiedenissen der te evacueeren lijders in orde zijn.

AT. De aan de lijders voor te schrijven genees- en verbandmiddelen worden door den behandelend officier van gezondheid tijdens de visite achtereenvolgens op dato in een daarvoor bestemd, van een opschrift voorzien en gepagineerd boek

Sluiten