Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgeteekend met vermelding van naam en kribnummer der

ll3ÏTae visite worden de geneeskundige behoeften voor algemeen gebruik op de zaal hierin genoteerd.

Elk recept wordt door den officier van gezondheid geparafeerd en is van het daaropvolgende duidelijk afgescheiden.

In een afzonderlijke kolom, hiertoe m t receptenboek te trekken, parafeert de receptarius voor de afgifte van het voor-

SeTCn spoedeischende gevallen kan een recept op een afzonder lijk stuk papier ter onmiddellijke bereiding naar de apotheek

geï°n het receptenboek wordt daarvan een aanteekemng gesteld, waaruit den receptarius blijkt, dat het voorgeschrevene

r°e\anWhet hoofd6 van dit receptenboek stelt de behandelend officier van gezondheid zijn naam evenals bij de ziektegeschiedenissen, hetgeen bij overgave van den dienst op de zaal d den vervanger op dezelfde wijze geschiedt.

De volgeschreven receptenboeken worden aan den beheerder der apotheek afgegeven, die ze overeenkomstig de wettige bepalingen opbewaart.

YII De historiae morbi en de receptenboeken op de besmettelijke af deeling in gebruik worden nimmer «Pdeza^ gebracht, waar de lijders verpleegd worden, doch door den behandelend officier van gezondheid c. q. ingevuld onmiddellijk voor het verlaten dier afdeeling.

Yin. De modellen voor ziektegeschiedenissen, de portefeuilles voor de opbewaring en de boeken voor de recepten worden op de gewone wijze jaarlijks bij de gedrukten aangevraagd.

Model behoorende bij de Korpsorder N°. 40.

MILITAIRE ZIEKENHSTEICHTING

te zaal

krib N°

SSSTSSSfcT a.?. *

Rang, graad of betrekking.

Sluiten