Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ventilatie enz., terwijl tegen den invoer van cholera uit besmette streken gewaakt wordt, door eene observatie gedurende drie dagen (gerekend van af den dag van vertrek uit de laatst aangedane besmette plaats) van alle uit besmette garnizoenen nieuw aangekomen kampementsbewoners.

Deze observatie moet o. a. bestaan in het ondervragen c. q. onderzoeken door den garnizoensdokter op 3 achtereenvolgende ziekenrapporten.

Over het algemeen zal het aanbeveling verdienen het verkeer tusschen plaatsen, waar cholera heerscht, en choleravrije oorden zooveel mogelijk te beperken, dus zoo min mogelijk overplaatsingen te doen, verloven te geven enz.

De garnizoensarts draagt inmiddels zorg, dat aan de wacht

aanwezig zijn: ., .

a. de noodige medicijnen met gebruiksaanwijzing alsmede de verdere voorschriften, welke bij elk verdacht geval van buikziekte door hem persoonlijk of door den sergeant van de week dadelijk kunAen worden toegepast;

b. de noodige desinfectie-middelen;

c. de noodige lakens of spreien tot inwikkeling van besmette kleedingstukken enz. voor het vervoer.

Ook treedt hij in overleg met den Plaatselijk eerstaanwezend genie-officier, opdat zoo mogelijk ten allen tijde eenige manschappen (desinfectie-brigade) voorzien van de noodige reinigings- en ontsmettingsmiddelen gereed kunnen zijn om bij de eerste waarschuwing tot het desinfecteeren in het kampement over te gaan.

]STa het eerste geval van cholera ter plaatse wordt door den eerstaanwezend officier van gezondheid aan den Plaatselijk of Plaatselijk Militairen Commandant de noodzakelijkheid van het nemen van eenige of alle hieronder te noemen maatregelen in overweging gegeven.

Deze kunnen voor zoover noodig bij garnizoensorder bekend gemaakt worden:

le. Theorie van den garnizoensarts met de officieren, van de officieren met het kader, van het kader mot de manschappen over de algemeene en persoonlijke voorbehoeding tegen cholera (geregelde leefwijze, matigheid in het gebruik van spijs en drank, vooral van alcoholica, beschutting tegen vocht en kou door behoorlijke kleeding en bedekking, ook en vooral des nachts, verbod om in de corridors of op den grond te

slapen). .

2e. Zorg voor zuiver drinkwater, verstrekking van thee of

gekookt water.

3e. Zorg voor zuiver badwater. Zoo noodig kan het baden

Sluiten