Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij voorkeur laat men hiertoe liet vertrek of de naburige ligplaatsen door de andere bewoners ontruimen.

Is de garnizoensarts dicht bij de hand, zoo wordt hij onmiddellijk gewaarschuwd; valt op diens spoedige komst niet te rekenen, zoo wordt de patiënt zoodra mogelijk onder de noodige voorzorgen naar de ziekeninrichting vervoerd.

In afwachting van een en ander wordt den patiënt de cholera-medicijn toegediend, welke met gebruiksaanwijzing aan de wacht aanwezig is.

i3e. De ligplaats van den lijder en, naar omstandigheden, de geheele localiteit of de daaraan grenzende ligplaatsen worden voorloopig als verboden terrein beschouwd.

Waar braaksel of ontlasting is gemorst, zal door de zorgen van den sergeant van de week reeds dadelijk eene ruime hoeveelheid sapo-carboloplossing (3%) worden gegoten; het privaat, waarvan de lijder eventueel gebruik gemaakt heeft, wordt afgesloten, na daarin van diezelfde oplossing te hebben uitgestort.

14e. leder, die met den lijder in aanraking is geweest, dient zich te wasschen (handen c. q. voeten) met zeep en water, daarna met sublimaatoplossing Viooo-

Zij, die door den lijder bevuild zijn geworden, behooren zich bovendien te verkleeden; de afgelegde kleederen (ook schoenen) zijn afzonderlijk te houden en moeten gedesinfecteerd worden.

loe. Het vervoer van den lijder naar de besmettelijke afdeeling der ziekeninrichting geschiedt, onder de noodige voorzorgen tot voorkoming van besmetting, zooveel mogelijk naar de hieronder te geven regels.

Het vervoer gaat langs den kortst mogelijken weg; het vervoermiddel zij zoo ingericht, dat bevuiling van den openbaren weg door braaksel of ontlasting is uitgesloten (door middel van eene impermeabele stof als imitatieleder of zink) en grondige desinfectie gemakkelijk uitvoerbaar is. Voor het vervoer worden twee personen (geleiders) aangewezen, bij voorkeur de. huurlieden van den patiënt of personen, die reeds met hem in aanraking zijn geweest. Het geschiedt onder commando van een gegradueerd hoofdgeleider, die elke aanraking met den lijder vermijdt en zorg draagt dat, mocht onverhoopt door den lijder buiten het vervoermiddel gebraakt worden, de verontreinigde plek onmiddellijk ruimschoots worde overgoten met sapo-carboloplossing (3%), welke hiertoe uit de kazerne wordt medegegeven.

Bij aankomst aan de ziekeninrichting wordt, indien zulks nog niet door den garnizoensarts is uitgemaakt, door den bij

Sluiten