Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zickeninrichting dienstdoenden officier van gezondheid de aard der ziekte geconstateerd. Is cholera met zekerheid of waarschijnlijkheid gediagnosticeerd, dan wordt den patiënt een ligplaats aangewezen op de besmettelijke afdeeling, terwijl voertuig en geleiders aldaar worden aangehouden ter desinfectie.

De hoofdgeleider brengt het schriftelijk bericht hiervan oogenblikkelijk over naar den hoogsten in rang of graad in het kampement op wacht zijnden militair (adjudant-onderofficier der week, of sergeant-majoor der compagnie), die onverwijld den Geniedienst verzoekt het noodige ter desinfectie van het logies te verrichten.

De goederen van den lijder en van hen, die met den zieke in aanraking zijn geweest, voor zoover zij gevaar voor besmetting zouden kunnen opleveren, als beddegoed, kleeding enz. worden in met sublimaat Viooo gedrenkte natte lakens, spreien of matjes gewikkeld en met 's mans overige goederen naar de besmettelijke afdeeling nagezonden ter ontsmetting.

Voor de in de ziekeninrichting aangehouden geleiders worden andere kleêren daarheen gezonden en aan den hoofdingang afgegeven.

Zij zeiven nemen een bad, wasschen handen en voeten flink met zeep en water, daarna met sublimaat Viooo trekken sc-hoone ziekenkleeding aan en begeven zich naar een deigewone ziekenzalen, waar zij de komst van andere kleeding afwachten en daarna met het inmiddels gedesinfecteerde voertuig naar het troepenlogies terugkeeren.

Evenals met de geleiders, wordt gehandeld met ieder persoon, casu quo ook met den hoofdgeleider, die verondersteld kan worden door den cholera-lijder besmet te zijn.

W ordt de hoofdgeleider om genoemde redenen in de ziekeninrichting aangehouden dan geschiedt de overbrenging der kennisgeving door een ordonnans.

16e. Eischt de cholera in het troepenlogies dagelijks slachtoffers, zoo kan de geheele ontruiming van het logies worden overwogen.

17e. Treedt cholera in een bivak op, dan zorge men voor onmiddellijk isolement der lijders en wake er in het bijzonder voor dat slechts diegenen, die ambtshalve daartoe geroepen zijn, tot de geisoleerde lijders toegang hebben.

No. 43. Vervallen.

Sluiten