Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 44. TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID VOOR DEN" DIENST TE VELDE.

Voorschriften omtrent aan te houden en in te dienen staten.

Met verwijzing naar de algemeene order N°. 122 van 1902, "wordt den met den garnizoensdienst heiasten officieren van gezondheid opgedragen, een Nominatieven staat (volgens hierbij gevoegd model) aan te houden van alle tot hun ressort behoorende officieren (onderluitenants), die tijdelijk ongeschikt zijn verklaard voor den dienst te velde en daarop alle bijzonderheden betreffende het verloop der ziekte aan te teekenen, ten einde den Plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid, dan wel de geneeskundige commissies, te allen tijde de noodig geachte inlichtingen te kunnen verstrekken.

De Gewestelijk eerstaanwezende officieren van gezondheid behooren mij telkens, wanneer een officier van den Geneeskundigen Dienst voor den dienst te velde tijdelijk ongeschikt wordt bevonden, per staat de redenen op te geven, die daartoe hebben geleid en eveneens mij per staat te berichten, wanneer een tijdelijk voor dien dienst ongeschikt officier van den Geneeskundigen Dienst weder geschikt wordt verklaard.

MODEL, behoorende bij Order Militair Geneeskundigen Dienst n° 44. STAAT der voor den dienst te velde ongeschikte officieren

(onderluitenants).

Namen en

voornamen.

Kangen.

!

Wapen of dienst.

Ongeschikt sedert

Ziekte uithoofde waarvan,

Weder geschikt sedert

Toelichtingen.

Medische aanteekeningen.

I I

Sluiten