Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijksch ziekenrapport van het garnizoen, welke modellen bij beschikking van den Commandant van het Leger van 25 Augustus 1905 zijn goedgekeurd.

De maandelijksche en driemaandelijksche ziekenrapporten worden vóór of op den 5en van elke maand, respectievelijk van elk kwartaal, in enkelvoud, de j aarlij ksche vóór of op den 15en Januari in tweevoud aan den gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid ingediend.

De liggers dier rapporten over de laatste vijf jaren moeten in de archieven der eerstaanwezende officieren van gezondheid bewaard blijven, de verouderde rapporten kunnen worden vernietigd.

Yan de garnizoenen wordt alleen een jaarlijksch ziekenrapport opgemaakt, terwijl door mij zal worden bepaald van welke ziekeninrichtingen maandelijksche, driemaandelijksche dan wel jaarlijksche ziekenrapporten behooren te worden ingediend.

Ten einde het jaarrapport tijdig te kunnen opmaken, moeten van de maandrapporten verzamelstaten worden aangelegd, welke — maandelijks bijgehouden — in de eerste dagen van Januari kunnen worden getotaliseerd.

De gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid gaat alle bij hem ingekomen jaarlijksche ziekenrapporten nauwkeurig na en vergelijkt die zoo noodig met elkander.

Vóór den 15en Maart zendt die autoriteit mij de rapporten, na deze voor „in orde bevonden" te hebben geteekend, per adviéslijst toe.

In de garnizoens-rapporten worden alleen officieren en onderluitenants opgenomen. Yan de overige in het kwartier behandelende personen behoort echter ook aanteekening in de garnizoens-ziekenregisters te worden gehouden.

Mindere militairen 'beneden den graad van onderluitenant, die in het garnizoen komen te overlijden worden in het rapport der ziekeninrichting vermeld als „ter begraving opgenomen" aan het slot van den staat der overledenen" (staat V).

Wordt in den loop van het verslagjaar een garnizoen opgeheven of van geneesheer ontbloot, dan moet de gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid uit de ontvangen ziekenregisters eindrapporten samenstellen en deze aan mij indienen.

Voorschriften omtrent de ziekenrapporten betreffende de op expeditie of op manoeuvre zijnde troepen zullen door mij dan wel door den betrokken gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid worden gegeven. Hierbij zal rekening

MIL. GEN. DIENST. 4

Sluiten