Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 55. ZIEKTESTATEN.

Voorschrift omtrent de invulling van .

Ten einde de ziektestaten, bedoeld bij A. O. 1904 N°. 44 zooveel mogelijk te doen beantwoorden aan het beoogde doel, nl. den keurenden en behandelenden officier van gezondheid een juist denkbeeld te geven van den vroegeren gezondheidstoestand der betrokken personen, wordt omtrent de invulling van kolom 5 het navolgende bepaald.

In den regel zal kunnen worden volstaan met de vermelding van de diagnose der ziekte, waarvoor de militair in de ziekeninrichting verpleegd is, welke diagnose behoort te worden aangeduid met het nummer, waaronder zij in de bijlage van de Order Militair Geneeskundigen Dienst N°. 73 voorkomt. Wordt onder de nummers, b. v. onder 19c, 59, 86 enz. een algemeene diagnose vermeld, dan moet daarachter de gespecificeerde diagnose worden aangegeven.

Blijkt het evenwel in den loop der behandeling, dat de oorspronkelijk gestelde diagnose niet juist is, dan moet het nummer der verbeterde diagnose worden vermeld.

Krijgt de betrokken militair, tijdens zijne verpleging, een andere ziekte bovendien, waarvan de kennis van belang kan zijn voor den hem later behandelenden of keurenden geneesheer, dan wordt het daarmede overeenkomende nummer achter dat, hetwelk de diagnose bij opname aangeeft, tusschen haakjes geplaatst.

Bij slepende ziekten (lues, strictura urethrae enz.) kan het van belang zijn achter het nummer der diagnose de behandeling in 't kort aan te geven.

Mocht bij een lijder een buitengewone gevoeligheid tegenover een geneesmiddel bestaan, zoo wordt daarvan ook in deze kolom melding gemaakt.

Voor de bij A. O. ]ST°. 54 van 1908 voorgeschreven aanteekening op de ziektestaten betreffende nabehandeling met chinine van malarialijders, zie de O. M. G. D. N°. 78.

Om bij het verloren gaan van de oorspronkelijke ziektestaten de nieuwe gemakkelijk te kunnen vervolledigen, wordt ten zeerste aanbevolen om bij de eerste maal dat een militair in eene ziekeninrichting van eenig garnizoen wordt opgenomen, aan het hoofd der ziekte-geschiedenis (bedoeld bij O. M. G. D. K°. 40) alle aanteekeningen, voorkomende op den ziektestaat, over te nemen.

Sluiten