Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 67. PERIODIEKE STUKKEN.

Indienen van .

Het periodiek behoort te worden aangeboden bij advieslijst, zooals die is voorgeschreven bij A. O. N°. 78 van 1906.

Behalve in de gevallen, waarin het uitdrukkelijk is bepaald, worden geen „nihil" staten ingediend. Op de advieslijst wordt alsdan achter den naam van den staat het woord „geene" geplaatst.

De verzending van het periodiek geschiedt op de daarvoor vastgestelde tijdstippen.

Wanneer op dien datum geen post vertrekt, geschiedt de verzending met de. eerste postgelegenheid na dien datum.

Periodieke stukken, betreffende den „Hospitaaldienst" en den „Militair Geneeskundigen Dienst" worden den Chef over den Geneeskundigen Dienst afzonderlijk bij advieslijst aangeboden. Aan andere autoriteiten behooren alle periodieke stukken op één advieslijst te worden vermeld.

No. 68. GENEES- EN VERBANDMIDDELEN; VETERINAIRE DIENST.

Verstrekking van ten behoeve van den Militairen Veterinairen dienst.

In verband met het voorgeschrevene in artikel I, le lid van de Algemeene Order N°. 111 van 1905, wordt bepaald dat daar, waar geen apotheken voor den militair veterinairen dienst aanwezig zijn, de beheerders der garnizoens-apotheken gehouden zijn op voorschrift der gouvernements-veeartsen ter plaatse, genees- en verbandmiddelen ten behoeve van genoemden dienst, te verstrekken.

No. 69. Vervallen.

No. 70. GENEESKUNDIG ONDERZOEK. MAANDELIJKSCH MEER UITGEBREID.

Het maandelijksch meer uitgebreid geneeskundig onderzoek, bedoeld bij de artikelen 161 van het Reglement op den Inwendigen Dienst voor de Infanterie, 197 van de gelijk-

Sluiten