Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE BEPALINGEN.

1 — 5

1. De Regeering van Nederlandsch-Indië waarborgt, zonder eenig voor- Waarborg, behoud, aan de inleggers de teruggave hunner inlagen en de betaling der daarover verschuldigde renten.

2. Wanneer echter gelden in de boeken der Postspaarbank zijn in- Verjaring, geschreven ten name van een inlegger, die dertig jaren heeft laten verloopen, zonder eenige inlage gedaan of betaling van kapitaal of rente gevorderd te hebben, noch de rente op zijn spaarbankboekje te hebben doen bijschrijven, vervallen deze gelden aan het reservefonds der Postspaarbank.

3. In de ondervolgende voorschriften zijn te verstaan: Verkortingen. Ie. onder Directeur: De Directeur der Postspaarbank;

2e. onder postambtenaren: de ambtenaren en beambten van den Posten Telegraafdienst, zoomede de hulppostcommiezen;

3e. onder inleggers: de inleggers in de Postspaarbank;

4e. onder kantoren: de postkantoren en de post- en telegraafkantoren, zoomede de bijkantoren;

5e. onder hulpkantoren: de voor den postspaarbankdienst aangewezen hulppostkantoren.

4. Voor aangelegenheden, de Postspaarbank betreffende, staan de kan- Diensttoorchefs in rechtstreeksche betrekking tot den Directeur. verhouding.

Aanv. Zij geven gevolg aan de aanschrijvingen, welke zij betrekkelijk dien dienst van den Directeur ontvangen.

Alle mededeelingen betreffende den dienst der Postspaarbank worden door de kantoorchefs aan den Directeur gericht.

5. Op de briefwisseling van de kantoorchefs met den Directeur zijn Briefwisseling, dezelfde bepalingen van toepassing, als op de briefwisseling met den Hoofdinspecteur, Chef van den Post- en Telegraafdienst.

Aanv. Nota's mogen alleen worden gebezigd voor vragen of mededeelingen van . zeer ondergeschikt belang. Alleen indien dit uitdrukkelijk verlangd is, mag een brief bij kantschrijven beantwoord worden. Terugzending van stukken, tot verbetering of wijziging toegezonden, geschiedt zonder begeleidend schrijven! doch met vermelding op den omslag van nummer en datum van den brief of de nota, waarbij de toezending plaats had.

Sluiten