Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Alle stukken aan de Postspaarbank gericht, moeten het opschrift dragen: Adresseering „Aan den Directeur der Postspaarbank te Weltevreden". en

Zij moeten met den dagteekeningstempel duidelijk worden afgestempeld. afstempeling.

Aanv. De afstempeling mag niet worden verzuimd, omdat anders ter Directie niet kan worden nagegaan, vanwaar en wanneer de stukken zijn verzonden.

7. Van de verzending van spaarbankboekjes moet melding worden ge- Verzending van maakt aan den voet van het betrekkelijk advies model N. spaarbankAkten en andere bewijsstukken van inleggers moeten ambtshalve worden boekjes en

aangeteekend. akten.

Aanv. De vermelding van spaarbankboekjes op advies model N geschiedt onder aanhaling van den kantoornaam, het nummer en de serieletter van de boekjes en met vermelding van den naam van het kantoor van bestemming, in dezen vorm: „P. S. B. Si. No. 125/A voor Wl". In verband hiermede worden op den omslag, waarin de boekjes worden verzonden, onder het woord „Dienst" in den linkerbovenhoek, de vereischte aanwijzingen omtrent de boekjes vermeld.

8. De ambtenaren, die met de uitoefening van den postspaarbankdienst Geheimhouworden belast, onthouden zich aan personen, vreemd aan de administratie, ding. eenige inlichting te verstrekken omtrent de inleggers of hun tegoed, behoudens de gevallen, bij algemeene verordening voorzien.

Aanv. De verplichting tot geheimhouding moet zeer streng worden opgevat en betreft zoowel de gegevens omtrent den inlegger, welke in het stamregister voorkomen, als die, welke uit het spaarbankboekje of de verantwoordingstaten van inlagen en terugbetalingen blijken. Zelfs mag niet worden medegedeeld of iemand al dan niet inlegger is.

Dientengevolge moeten spaarbankboekjes en alle mededeelingen aan de inleggers door de kantoren en hulpkantoren in gesloten omslag worden verzonden.

9. De verplichting tot geheimhouding geldt tegenover allen, behalve Opheffing tegenover den inlegger zeiven, den Directeur en de ambtenaren van den van de gePost- en Telegraafdienst met het toezicht belast. . heimhouding.

Zij wordt alleen opgeheven in de gevallen bij algemeene verordening voorzien.

Aanv. Ingevolge artikel 6 van het Reglement op de Strafvordering en artikel 3 van het Inlandsch Reglement moeten de ambtenaren en beambten, die met de uitoefening van den Postspaarbankdienst zijn belast, onmiddellijk aangifte doen aan de politie of justitie van misdrijven, welke in de uitoefening van hunne bediening te hunner kennis komen. Wanneer dus door den inlegger of een ander fraude wordt gepleegd met een spaarbankboekje, eene order van betaling, eene quitantie of op andere wijze, of wanneer het kantoorpersoneel of een hulppostcommies bij de boeking van inlagen of terugbetalingen, of bij de verantwoording daarvan oneerlijkheid heeft gepleegd, moet

Sluiten