Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan aangifte worden gedaan onder mededeeling van alle noodige gegevens om den schuldige te straffen.

Ook behoeven de ambtenaren met de uitoefening van den dienst van de Postspaarbank belast geen beroep te doen op hunne verplichting tot geheimhouding, wanneer zij door den rechter — gewoonlijk wel een Raad van Justitie, Landraad of Krijgsraad — worden opgeroepen om getuigenis van de waarheid af te leggen (artikel 148 van het Reglement op de Strafvordering en artikel 268 van het Inlandsch Reglement). Ditzelfde geldt ook voor het onderzoek door den Rechter-Commissaris (artikel 48 en 51 van het Reglement op de Strafvordering).

Daarentegen mogen geene mededeelingen worden gedaan aan de ambtenaren van de politie en die met het opsporen van misdrijven en overtredingen belast — dus ook niet aan de Officieren en de Hulpofficieren van Justitie, behalve dan in de bovenbedoelde gevallen van misdrijven tegen de Postspaarbank zelve.

Aan deze ambtenaren mogen dus geene mededeelingen worden gedaan noch uit het stamregister van de inleggers, noch uit de spaarbankboekjes, noch uit de verantwoordingstaten van inlagen en terugbetalingen, en hun mag zelfs niet worden medegedeeld of iemand inlegger is.

Alleen het register van dagtotalen form. IX, waarin geen namen van inleggers noch aanduidingen van spaarbankboekjes voorkomen, behelst geene geheimen en daaruit mogen dus wel mededeelingen worden gedaan.

10. Afstand van het stamregister of andere voor den dienst op het kan- Afstand van toor benoodigde registers geschiedt, zoo mogelijk, niet anders dan op mach- registers, tiging van den Directeur. Is het vragen van die machtiging niet mogelijk, dan worden vóór de afgifte de daaruit voor den dienst der Postspaarbank voortvloeiende bezwaren nadrukkelijk aan den aanvrager medegedeeld.

Aanv. Afstand van registers is feitelijk alleen noodfg, indien daarin vervalschingen zijn gepleegd en dat kan bij het stamregister niet voorkomen, wel bij het register van dagtotalen.

Mogelijk is het, dat de rechter eene handteekening in het stamregister wil vergelijken met eene handteekening onder een betalingsstuk. In dat geval kan echter ook worden volstaan met het ter Directie bewaarde formulier I van de eerste inlage, hetwelk dan kan worden afgestaan om het stamregister voor het kantoor te behouden. Dit is daar onmisbaar, omdat bij het ontbreken van het stamregister alle rechtstreeksche terugbetalingen aan niet op het kantoor bekende inleggers onmogelijk zouden worden. Hierop moet dan ook altijd worden gewezen, wanneer voor de Justitie afgifte van het register wordt verlangd, en dat zal dan in den regel wel voldoende zijn om de afgifte te voorkomen. Zoo neen, dan moeten telegrafisch instructies aan den Directeur worden ge¬

vraagd, indien deze per telegraaf te bereiken is.

11. Inlagen in en terugbetalingen uit de Postspaarbank kunnen geschieden op alle postkantoren, post- en telegraafkantoren, bijkantoren, alsmede op de hulppostkantoren, welke voor den postspaarbankdienst zijn aangewezen. De kantoren en hulpkantoren zijn dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen, gedurende den geheelen diensttijd open voor den postspaarbankdienst.

Kantoren, hulpkantoren en diensttijd.

Sluiten