Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Bij de aanneming en verzending van telegrammen voor den Direc- Telegrammen, teur moet met de bureauuren ter Directie rekening worden gehouden.

Aanv. Het kantoor der Directie is, behalve op Zon- en feestdagen, geopend:

a. gedurende de maanden Februari, Maart en April van V\2 uur v. m. tot 3 uur n. m.

b. gedurende de andere maanden van V\2 uur v. m. tot 2 uur n. m.

c. des Zaterdags gedurende het geheele jaar van 7'/2 uur v. m. tot 2 uur n. m.

13. Op de kantoren, waar voor onderscheidene onderdeden van den dienst Loketten, afzonderlijke loketten bestaan, wordt, zoo mogelijk, een afzonderlijk loket ingericht voor den dienst der Postspaarbank. Is dit niet mogelijk, dan wordt daarvoor het loket aangewezen, waar de minste toeloop van publiek is.

14. Voor brieven, gericht aan „den Directeur der Postspaarbank Vrijdom van te Weltevreden", is geen port verschuldigd. De familienaam van den briefport. Directeur mag niet op het adres worden vermeld.

Aanv. De vrijdom van port geldt ook, ingeval de stukken correspondentie bevatten over beleeningen of andere den dienst der Postspaarbank rakende onderwerpen. Desverlangd worden de stukken ambtshalve aangeteekend, behalve wanneer de aanteekening moet geschieden met aangegeven geldswaarde.

15. Alle akten en stukken, noodig voor den inleg van gelden in- en de Vrijstelling terugbetaling daarvan door de Postspaarbank, zijn vrij van zegelrecht, mits van zegelrecht, in of op die akten of stukken van die bestemming melding worde gemaakt.

INLEGGERS.

16. Als inlegger wordt beschouwd de persoon, te wiens name de eerste Inleggers, inlage is geschied en het spaarbankboekje zoomede de rekening ter Directie is gesteld, onverschillig of de eerste inlage is gedaan door dien persoon zeiven of door een ander te zijneta behoeve.

Alleen de inlegger, zoomede zijne gemachtigden en wettelijke vertegenwoordigers, kunnen over het tegoed op het spaarbankboekje beschikken.

Aanv. Het vorenstaande is een uitvloeisel van een der hoofdbeginselen, welke voor de Postspaarbank gelden, dat n. 1. de spaarbankboekjes zijn boekjes op naam en niet aan toonder. Hierdoor is de inlegger verzekerd, dat alleen hij zelf over zijne spaargelden kan beschikken, zoodat deze volkomen veilig zijn. Dit maakt echter noodig, dat de postambtenaar zich telkens overtuigt of hij wel met den inlegger zeiven te doen heeft, alvorens gelden worden terugbetaald, en daartoe moet dan de inlegger zich eenige formaliteiten getroosten, en wel in de eerste plaats alle gegevens verstrekken, welke noodig zijn om later zijne identiteit te kunnen vaststellen.

Sluiten