Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Bij overgang naar een anderen landaard behoort het spaarbankboekje te worden afbetaald en het tegoed als eerste inlage weder te worden ingeschreven op een nieuw boekje van de serie, waartoe de inlegger thans behoort.

Aanv. Verandering van landaard geschiedt o. a. door huwelijk van eene vrouw, of door gelijkstelling.

23. Gehuwde vrouwen hebben noch voor het doen van inlagen noch voor het vorderen van terugbetalingen den bijstand van hare echtgenooten noodig. De terugbetaling op hare spaarbankboekjes geschiedt alleen aan haar, met uitsluiting van hare echtgenooten.

Aanv. Echtgenooten, die de beschikking willen hebben over elkanders spaarbankboekjes, moeten daarvoor volmachten overleggen (zie onder 36). De bijstand van den echtgenoot is voor eene gehuwde vrouw wèl noodig, indien zij niet op haar eigen spaarbankboekje, doch als erfgename op het boekje van een overledene terugbetaling verlangt.

24. Indien een meerderjarig inlegger het beheer over zijne goederen heeft verloren, kan over het tegoed op zijn spaarbankboekje worden beschikt door zijn wettelijken vertegenwoordiger.

Aanv. Dit kan zijn:

a. de Curator, ingeval van onnoozelheid, krankzinnigheid, razernij of verkwisting, dan wel van tuchthuisstraf of dwangarbeid in den ketting; ö. de Weeskamer, ingeval van afwezigheid of faillissement.

25. Minderjarigen kunnen zonder de tusschenkomst van hunnen vader of voogd inlagen doen en terugbetaling vorderen van hetgeen te hunnen name in de boeken der Postspaarbank is ingeschreven.

Aanv. De bedoeling is om de minderjarigen met het sparen vertrouwd te maken. Natuurlijk wordt verondersteld, dat alleen kinderen, die besef hebben van hunne handelingen, zelfstandig kunnen optreden, zoodat de bepaling niet mag worden misbruikt, b. v. in geval van oneenigheid tusschen de ouders.

26. Op hetgeen ten name van minderjarigen in de boeken der Postspaarbank is ingeschreven is het in artikel 311 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld vruchtgenot van de ouders niet van toepassing.

Aanv. Ook deze bepaling dient om het sparen door minderjarigen te bevorderen; de rente van hunne spaarbankboekjes blijft mitsdien hun eigendom.

27. De vader of voogd van een minderjarigen inlegger, behoorende tot de Europeesche of met deze gelijkgestelde bevolking, is bevoegd zich tegen de terugbetaling te verzetten.

Verandering van landaard.

Gehuwde vrouwen.

Wettelijke vertegenwoordigers van meerderjarigen.

Minderjarigen.

Vruchtgenot van de ouders.

Verzet tegen de terugbetaling aan minderjarigen.

Sluiten