Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Het verzet wordt schriftelijk gedaan bij den Directeur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van een kantoor of hulpkantoor. De ontvangst van die kennisgeving wordt door den Directeur aan den persoon, die in verzet is gekomen, bericht, terwijl tevens aan den inlegger mededeeling wordt gedaan van het verzet.

28. Voor minderjarigen, die den leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, kan terugbetaling ook worden gevraagd door den vader of voogd. De voogd en dus ook de vader-voogd verliest die bevoegdheid, als het beheer over de goederen van den minderjarige aan de Weeskamer is overgegaan.

Aanv. Voor de bevoegdheid der moeder en van de moeder-voogdes zie hieronder.

Boven de 16 jaren kunnen de vader of voogd alleen over het tegoed van den minderjarige beschikken, na machtiging door den minderjarige zeiven of na verkregen machtiging van den Raad van Justitie, met toepassing van artikel 393 B. W.

N.B. Vader 'of Voogd. Deze woorden moeten worden opgevat in de beteekenis van: hij (of zij) die de vaderlijke (ouderlijke) macht uitoefent of de voogdij voert (voeren) over minderjarigen; naar gelang van omstandigheden kunnen dit dus zijn:

I. de vader:

le. als gedurende het huwelijk uitoefenende de vaderlijke macht

over zijne wettige kinderen; 2e. als van rechtswege voogd over zijne wettige kinderen na het

overlijden van de moeder; 3e. mits meerderjarig zijnde, als voogd over de door hem wettelijk

erkende natuurlijke kinderen;

II. de moeder:

le. als gedurende het huwelijk uitoefenende de vaderlijke macht, indien de vader zich daartoe buiten de mogelijkheid bevindt; dit geval doet zich niet voor, indien de vader voor ambts- of beroepsbezigheden tijdelijk zijn gezin heeft verlaten; de moeder behoort dan voorzien te zijn van eene volmacht van den vader;

2e. als van rechtswege voogdes over hare wettige kinderen na den dood van den vader; tot een volgend huwelijk overgaande moet zij door den Raad van Justitie in de voogdij worden bevestigd; haar man wordt dan van rechtswege mede-voogd en benevens zijne vrouw hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk wegens alle handelingen na het aangaan des huwelijks verricht;

3e. mits meerderjarig zijnde, en bij gebreke van den vader, als voogdes over de door haar wettelijk erkende natuurlijke kinderen;

III. de door den langstlevende der ouders, dan wel door den Raad van Justitie benoemde voogd over wettige kinderen;

IV. de door den Raad van Justitie benoemde voogd:

le. over natuurlijke, niet wettelijke erkende kinderen; 2e. over wettelijk erkende natuurlijke kinderen:

a. indien de vader en moeder beiden zelf minderjarig zijn;

b. indien de moeder behoort tot de Inlandsche en met deze

Minderjarigen beneden 16 jaar.

Sluiten