Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkgestelde bevolking, bij ontstentenis van den vader, die het kind erkend heeft, of wanneer deze de voogdij niet kan uitoefenen;

V. de regenten van gestichten van weldadigheid, als uitoefenende de voogdij over de in die gestichten opgenomen minderjarigen, zoolang deze zich daarin bevinden of daartoe behooren.

29. Vennootschappen, vereenigingen en zedelijke lichamen worden niet als Vennootinleggers toegelaten, voordat ter beoordeeling van den Directeurschappen enz. gebleken is dat zij, die tot dat einde zich aanmelden, daartoe de vereischte bevoegdheid bezitten. Terugbetaling van hetgeen ten name van zulke inleggers in de boeken der Postspaarbank is ingeschreven, mag alleen plaats hebben aan — en tegen voldaanteekening door — hen wier bevoegdheid op de vorenbedoelde wijze gebleken is.

Aanv. Eene vereeniging behoeft, om inlegger te worden, niet noodwendig rechtspersoonlijkheid te bezitten; ook niet erkende vereenigingen kunnen als inleggers worden toegelaten.

Voor de hiervoren bedoelde inleggers wordt gebruikt het form. Icf, waarvan de quitantiestrook aan den inlegger wordt uitgereikt voor het gestorte bedrag der eerste inlage; het formulier wordt met de vereischte stukken tot staving der bevoegdheid (akte van oprichting, statuten enz.) aan den Directeur ter beoordeeling toegezonden. Eerst nadat het goedgekeurde formulier van den Directeur is terugontvangen, worden door het kantoor de gegevens van form. ld in het stamregister ingeschreven en wordt een spaarbankboekje van de Serie A, B of c, naar gelang van den landaard der bestuurders van de vennootschap, opgemaakt -en uitgereikt.

N. B. De gestorte eerste inlage, waarvoor quitantie wordt gegeven, wordt wel dadelijk opgenomen op den verantwoordingstaat van inlagen, form. IV en op de daaraan gehechte strook, doch de strook wordt niet in het boekje geplakt, maar gehecht aan het aan den Directeur te zenden form. Id. Eerst na terugontvangst hiervan, wordt het boekje opgemaakt en de strook daarin geplakt.

Form. ld gaat daarna weer aan den Directeur terug, na invulling van den Serieletter en het nummer van het uitgereikte boekje. I|Ȥ| Zoolang de bij de eerste inlage door het bestuur van de vennootschap enz. aangewezen gemachtigde als zoodanig gehandhaafd blijft, mogen aan dezen terugbetalingen worden gedaan op den voet als voor de inleggers in het algemeen is bepaald; wordt hij in zijne functie vervangen, dan behoort hiervan kennis te worden gegeven aan den Directeur en het betrokken kantoor, onder bekendstelling van de handteekening van den nieuwen gemachtigde, die ook in het stamregister moet teekenen. Na kennisneming en in orde bevinding door den kantoorchef of diens vervanger van de op den nieuwen titularis verstrekte machtiging, kunnen aan dezen rechtstreeksche terugbetalingen worden gedaan, mits er voor is of wordt gezorgd dat de kennisgeving van de vervanging aan den Directeur wordt toegezonden.

.30. Ter vermijding van de formaliteiten bedoeld onder 29 kan het spaar- Bestuursleden.

Sluiten