Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bankboekje worden gesteld ten name van het bestuurslid, dat belast is met het geldelijk beheer der vereeniging.

Aanv. B. v. ten name van „den Secretaris-Penningmeester der Sociëteit ",

„den Directeur van het Leesgezelschap " enz. zonder vermelding van den familienaam van hem, die de functie bekleedt. In dat geval wordt niet een formulier ld, maar een der formulieren Ia, Ib of Ic gebruikt, naar gelang van den landaard van den titularis, en kan het spaarbankboekje dadelijk worden opgemaakt en uitgereikt.

Bij vervanging van het bestuurslid moet zijn opvolger een nieuw form. I invullen en teekenen voor de Directie, zoomede zijne handteekening in het stamregister stellen.

31. Hoofden van scholen, als beheerders van schoolspaarbanken, leggen : de inlagen hunner leerlingen in op een collectief spaarbankboekje ten name

van het „Hoofd der school ", op de wijze zooals onder 30 is

aangegeven. Eerst als een leerling bij het schoolhoofd ƒ 10.— heeft gespaard, wordt een boekje op zijn naam genomen.

Aanv. Schoolhoofden, die dit voorschrift niet naleven, doch spaarbankboekjes aanvragen voor de leerlingen individueel, moeten aan het voorschrift worden herinnerd.

Schoolkinderen, die wenschen te sparen buiten medewerking van het schoolhoofd, mogen daarin niet worden belemmerd, ook al zijn de in te leggen bedragen niet boven het minimum van 25 cent.

32. Burgerlijke en militaire landsdienaren op eene vaste maandelijksche bezoldiging, daaronder begrepen zij, die in het genot zijn gesteld van nonactiviteitstraktement of wachtgeld, zoomede gepensionneerden kunnen een gedeelte van de door hen uit 's Lands kas genoten wordende inkomsten doen inhouden, om te hunnen name in de Postspaarbank te worden belegd.

Aanv. Het is ook toegelaten de belegging te doen geschieden ten name van een derde, b. v. de echtgenoote of een kind, doch niet op naam van meer dan één persoon met splitsing van het in te houden bedrag over meerdere boekjes.

33. De inhoudingen geschieden door de Algemeene Ontvangers van 's Lands kas en de Kwartiermeesters of Administrateurs van garnizoenen, na indiening van een form. Iƒ in duplo. De aan den Directeur maandelijks verantwoorde inhoudingen worden ter Directie ingeschreven in spaarbankboekjes, welke aldaar worden bewaard.

Terugbetalingen op deze boekjes geschieden uitsluitend op een tot den Directeur gerichte aanvraag van den inlegger, welke aanvraag hetzij rechtstreeks aan den Directeur kan worden toegezonden, hetzij door tusschenkomst van een kantoor kan worden ingediend.

Aanv. Van de form. I/, welke bij de kantoren in het Nederlandsch en het Maleisch verkrijgbaar worden gesteld, moet door den inlegger één exemplaar worden toegezonden aan de autoriteit, die zijn inkomen betaalbaar stelt of bij wie hij in

Schoolhoofden.

Landsdienaren, inhoudingen.

Directieboekjes.

2

Sluiten