Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaling is, en het andere aan den Directeur der Postspaarbank. Indien de inlegger zijne inhoudingen wenscht te wijzigen of te staken, geeft hij daarvan kennis door de indiening, eveneens in tweevoud, van een bij de kantoren in het Nederlandsch en in het Maleisch verkrijgbaar form. \g. Zij, die tevens inlegger zijn op een door een postkantoor uitgegeven spaarbankboekje, kunnen het daarop ingeschreven tegoed ter Directie doen overschrijven op hun Directieboekje, en omgekeerd.

Terugbetaling wordt verkregen op een gewone aanvraag aan den Directeur (form. VI); de terugbetaling geschiedt aan het op de aanvraag aangewezen postkantoor of hulpkantoor onder toezending van het Directieboekje; dit moet met de verantwoordingstukken aan de Directie worden teruggezonden. Telegrafische terugbetaling op een Directieboekje kan alleen geschieden door middel van een telegrafischen postwissel, waarvan de kosten komen ten laste van het spaarbankboekje.

34. Terugbetaling van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden mag, behoudens de gevallen voorzien onder 24 en 28, als regel alleen geschieden aan den inlegger zeiven, die echter bevoegd is een ander te machtigen om ten deze voor hem op te treden.

Aanv. De aanwijzing van een gemachtigde kan geschieden bij notarieele of onderhandsche, algemeene of bijzondere volmacht.

De gemachtigde moet kunnen schrijven, hetgeen mede een vereischte is voor den inlegger (lastgever) om bij onderhandsche akte een gemachtigde te kunnen aanwijzen. Onderteekening met een kruis van eene dergelijke volmacht is, althans in den regel, niet toegelaten. Eene notarieele volmacht is dus in zulk een geval noodig; in alle andere gevallen kan worden volstaan met eene onderhandsche volmacht. Echter kan ook voor Inlanders, die niet kunnen schrijven, bij uitzondering wel eens genoegen worden genomen met onderhandsche, met een kruis geteekende volmachten, indien dit kruis is gesteld in tegenwoordigheid van twee getuigen, die alleszins betrouwbaar zijn, ter beoordeeling van den kantoorchef persoonlijk of van zijnen vervanger.

De inlegger moet dan door ziekte of andere ernstige redenen verhinderd zijn zelf ten kantore te verschijnen.

35. Indien de inlegger slechts volmacht wil verleenen tot het in ontvangst nemen van eene enkele terugbetaling, kan zulks geschieden door invulling yan de machtiging, voorkomende op de achterzijde der aanvraagen quitantieformulieren, doch alleen indien zoowel de inlegger als diens gemachtigde kunnen schrijven.

Aanv. Op dezen laatsten eisch wordt eene uitzondering toegelaten in het geval bedoeld aan het slot van het vorig artikel.

36. De inlegger kan ook eene doorloopende volmacht afgeven tot het terugvorderen en in ontvangst nemen van op zijn spaarbankboekje ingeschreven gelden.

Gemachtigden.

Speciale volmachten.

Doorloopende volmachten..

Sluiten