Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL B.

MACHTIGING.

De ondergeteekende

van beroep _

wonende te '. geboren te •

echtgenoote van beroep

^ van —:—; — _

weduwe in leven

machtigt bij deze van beroep

, hem . , gever , wonende te , * om ten name van-r , last —--ft- , gelhaar geefster &

den in de Postspaarbank in te leggen, aanvragen om terugbetaling van het geheel of van een gedeelte dier gelden te teekenen en het aangevraagd bedrag terug te ontvangen;

zullende deze machtiging vau kracht blijven totdat-^-den Directeur der Postspaarbank

de intrekking zal hebben gemeld en van dien Directeur eene kennisgeving zal hebben ontvangen, houdende dat deze mededeeling hem heeft bereikt.

'.. .'. den '.

Handteekening van Handteekening van

ö de &

... , den . . gever

gemachtigde: last , , :

D a de geefster

, , , ■ Chef van het Post- en Telegraaf-(Post) kantoor <

De ondergeteekende rr-. r———1 te

° Hulppostcommies

verklaart dat bovenstaande handteekeningeri in zijne tegenwoordigheid door de hoo-

gergenoemde personen zijn gesteld.

den

Sluiten