Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Het model van zulk eene volmacht is op bladzijde 18 afgedrukt als model A; model B op bladzijde 20 is het model eener volmacht, waardoor iemand, die nog geen inlegger is, een ander kan machtigen om op zijn naam gelden in te brengen en weder terug te nemen.

Van de modellen A en B worden gedrukte exemplaren op aanvraag verstrekt. Eene doorloopende volmacht volgens model A is ook noodig, indien de eene echtgenoot (e) aan de(n) andere de beschikking wenscht te geven over

het te name staande spaarbankboekje,

haren r '

Van de bedoelde volmachten moeten drie exemplaren worden overgelegd,

waarvan het eene bestemd is voor den Directeur, het tweede ten kantore blijft

berusten en het derde aan den gemachtigde wordt teruggegeven. Hieruit

volgt, dat voor zooveel rechtstreeksche terugbetalingen betreft, deze volmachten

alleen kunnen worden gebruikt bij dat eene kantoor.

Lastgeving eindigt, behalve door herroeping der volmacht, door den dood, de curatele en den staat van^faillissement, hetzij van den lastgever, hetzij van den lasthebber, alsmede door het huwelijk der vrouw die den last heeft gegeven of ontvangen (B. W. art. 1813). Aan eene aanvraag om terugbetaling van een gevolmachtigde mag dus geen gevolg worden gegeven, indien vóór de aanbieding van de order van betaling mocht blijken, dat de inlegger (lastgever) inmiddels is overleden, onder curateele gesteld enz.

37. Spaarbankboekjes van overledenen moeten worden afbetaald. Op Overledenen, het boekje of op eene order van betaling ten name van een overledene

wordt geene terugbetaling gedaan, tenzij, ter beoordeeling van den Directeur, gebleken is dat de terugbetaling door de rechthebbenden wordt gevraagd.

Aanv. Zij, die meenen aanspraak te kunnen maken op nagelaten spaarpenningen, geven door middel van een form. VI/?, welke in het Nederlandsch en in het Maleisch bij de kantoren verkrijgbaar zijn, daarvan kennis aan den Directeur, hetzij rechtstreeks of door tusschenkomst van een kantoor, onder mededeeling van alle inlichtingen en overlegging van zoodanige stukken, als kunnen strekken tot staving van hun goed recht; heeft de overledene een testament nagelaten, dan moet dit worden overgelegd. De gezamenlijke erfgenamen kunnen ook één hunner of een ander machtigen om namens hen op te treden en de terugbetaling te vragen. Terugbetaling kan ook worden gevraagd: le. door den benoemden executeur-testamentair;

2e. door de Weeskamer, als van rechtswege belast met het beheer van onbeheerde nalatenschappen. Voor de benoeming van een executeur-testamentair kan door de inleggers worden gebruik gemaakt van het op bladzijde 22 afgedrukt model C

38. In alle gevallen, waarin niet de inlegger persoonlijk, noch een be- Beoordeeling hoorlijk door hem gemachtigd persoon om eene terugbetaling verzoekt, en van de waarin de beoordeeling van de bevoegdheid van den aanvrager niet uit- bevoegdheid drukkelijk aan den Directeur is voorbehouden, wordt de vraag of de terug- van vertegen* betaling kan geschieden aan het oordeel van den kantoorchef of diens woordigers. vervanger onderworpen.

Sluiten